Bedrijfs­tak­pen­si­oen­fonds claimt met terug­wer­ken­de kracht pen­si­oen­pre­mies voor schijn­zelf­stan­di­gen

Blog

Published 8 april 2024 Reading time min Auteur Davey Herfst Labor & Employment

Dat bedrijfs­tak­pen­si­oen­fond­sen actief aan­klop­pen bij werk­ge­vers waar­van zij het ver­moe­den heb­ben dat zij onder het toe­pas­sings­be­reik (de wer­kings­sfeer) van een ver­plicht­ge­steld bedrijfs­tak­pen­si­oen­fonds is inmid­dels bij velen wel bekend. Veel bedrij­ven zijn ech­ter min­der bekend met de risico’s van pen­si­oen­claims voor zelf­stan­di­gen.

 

Met de uit­spraak van de Hoge Raad in novem­ber 2023 is ieder­een weer even wak­ker geschud. De Hoge Raad oor­deel­de  dat Deli­veroo met terug­wer­ken­de kracht pen­si­oen­pre­mies ten behoe­ve van de ‘riders’ aan het Bedrijfs­tak­pen­si­oen­fonds voor het beroeps­goe­de­ren­ver­voer over de weg (Bpf Ver­voer) moest afdra­gen.

 

Wat speel­de er ook alweer in deze zaak?

Deli­veroo onder­houdt een digi­taal plat­form waar­op con­su­men­ten maal­tij­den kun­nen bestel­len. Per sep­tem­ber 2015 kon­den con­su­men­ten ervoor kie­zen om de maal­tij­den thuis te laten bezor­gen. Voor het bezor­gen van de maal­tij­den maakt Deli­veroo gebruik van ‘riders’. Deli­veroo koos ervoor om deze ‘riders’ op basis van een zzp-con­struc­tie in te zet­ten. Het Bpf Ver­voer stel­de zich op het stand­punt dat de ‘riders’ van Deli­veroo onder de reik­wijd­te van het ver­plicht­stel­lings­be­sluit vie­len en ver­plicht pen­si­oen opbou­wen bij Bpf Ver­voer. Zij bracht daar­om een bedrag van € 639.372,98 in reke­ning bij Deli­veroo aan ach­ter­stal­li­ge pre­mies.

 

De kan­ton­rech­ter en het gerechts­hof oor­deel­den dat de ‘riders’ van Deli­veroo onder de reik­wijd­te van het ver­plicht­stel­lings­be­sluit val­len en daar­mee ver­plicht pen­si­oen opbou­wen. De Hoge Raad bekrach­tigt dit von­nis in cas­sa­tie en ver­wijst daar­bij naar haar eer­de­re arrest, waar­in hij oor­deel­de dat de ‘riders’ werk­zaam waren op basis van een arbeids­over­een­komst. Dit is essen­ti­eel, omdat alleen werk­ne­mers, in tegen­stel­ling tot zelf­stan­di­gen, op basis van het ver­plicht­stel­lings­be­sluit pen­si­oen opbou­wen. Daar­naast oor­deel­de de Hoge Raad dat Deli­veroo in hoofd­zaak een ‘maal­tij­be­zorg­ser­vi­ce’ is en niet, zoals Deli­veroo zelf claimt, een IT-bedrijf. Deli­veroo is der­hal­ve gehou­den de ach­ter­stal­li­ge pen­si­oen­pre­mies aan het Bpf Ver­voer af te dra­gen.

 

Wat bete­kent dit voor de prak­tijk?

Het arrest heeft ver­re­gaan­de gevol­gen voor de prak­tijk. Bedrijfs­tak­pen­si­oen­fond­sen kun­nen met terug­wer­ken­de kracht pen­si­oen­pre­mies vor­de­ren bij werk­ge­vers die met schijn­zelf­stan­di­gen wer­ken. Dit kan al snel oplo­pen tot for­se bedra­gen. Het is voor bedrij­ven dus van groot belang om goed te beoor­de­len of spra­ke is van een over­een­komst van opdracht, of tóch een arbeids­over­een­komst. Op die manier komt een bedrijf niet later voor ver­ras­sin­gen in de vorm van for­se nahef­fin­gen te staan.

 

Heb je hier­over vra­gen of wil je van gedach­ten wis­se­len over de (kwa­li­fi­ca­tie van) over­een­kom­sten van opdrach­ten bin­nen jouw bedrijf? Neem gerust con­tact met ons op.

 

Meer weten over alles omtrent het onder­werp zzp? Klik dan hier