Inhu­ren van zzp’ers uit het bui­ten­land? Let op de mel­dings­plicht!

Blog

Published 20 februari 2024 Reading time min Auteur Bie­ke Wil­lem­se Labor & Employment

Huur je als onder­ne­ming een zzp’er uit het bui­ten­land in om tij­de­lijk voor jouw onder­ne­ming in Neder­land een opdracht uit te voe­ren? Dan moet hij zich mel­den bij het meld­lo­ket voor posted wor­kers. Deze meld­plicht is onder­deel van de Wet arbeids­voor­waar­den gede­ta­cheer­de werk­ne­mers in de Euro­pe­se Unie (Wag­wEU). Let op, als opdracht­ge­ver moet je con­tro­le­ren of de zzp’er zich (cor­rect) heeft gemeld.

Wat houdt de mel­dings­plicht Wag­wEU in?
Veel onder­ne­min­gen zijn bekend met de mel­dings­plicht voor gede­ta­cheer­de werknemers.Voor bepaal­de cate­go­rie­ën zzp’ers geldt ech­ter ook een (beperk­te) mel­dings­plicht. Het doel van de mel­dings­plicht is om te con­tro­le­ren of de zzp’ers in Neder­land onder vei­li­ge, gezon­de en eer­lij­ke omstan­dig­he­den wer­ken. Zo wordt ervoor gezorgd dat de juis­te Neder­land­se arbeids­voor­waar­den gel­den en wordt oneer­lij­ke con­cur­ren­tie tegen­ge­gaan.

Komt een zzp’er van­uit een van de EU-lan­den, Noor­we­gen, Ijs­land, Liech­ten­stein of Zwit­ser­land in Neder­land een tij­de­lij­ke opdracht uit­voe­ren voor een Neder­land­se opdracht­ge­ver, al dan niet via een tussenpersoon?Dan moet de zzp’er vóór de start van de opdracht in begin­sel mel­ding doen. De meld­plicht geldt alleen voor de zzp’er die werk­zaam is in een van de vol­gen­de bran­ches: bouw, schoon­maak, voe­dings­in­du­strie, metaal, zorg, gla­zen­was­se­rij of land- en tuin­bouw. Huurt de zzp’er een ander bui­ten­land­se onder­ne­ming in om in Neder­land de opdracht uit te voe­ren? Dan is de zzp’er de opdracht­ge­ver en con­tro­leert hij de ver­eis­te mel­ding en niet de Neder­land­se onder­ne­ming.

In som­mi­ge geval­len kan wor­den vol­staan met een jaar­mel­ding. De zzp’er kan hier gebruik van maken als hij:

  • Werkt in een sec­tor waar­voor de meld­plicht geldt;
  • Geves­tigd is bin­nen een straal van 100 km van de Neder­land­se grens;
  • In het voor­gaan­de kalen­der­jaar ten min­ste drie opdrach­ten in Neder­land heeft uit­ge­voerd of in het voor­af­gaan­de kalen­der­jaar een gel­di­ge mel­ding heeft gedaan; en
  • Inge­schre­ven is in het han­dels­re­gis­ter, of een ver­ge­lijk­baar regis­ter in een aan­gren­zend land.

Bij het niet nale­ven van de ver­plich­te regi­stra­tie ris­keert de zzp’er een boe­te van de Arbeids­in­spec­tie. Dat geldt ook voor de opdracht­ge­ver in Neder­land. De opdracht­ge­ver moet er immers op toe­zien dat de mel­ding cor­rect is gedaan.

Voor wat betreft het inhu­ren van zzp’ers uit het bui­ten­land dien je als Neder­land­se opdracht­ge­ver dus bewust te zijn van de mel­dings­plicht. Heb je hier­over vra­gen? Neem gerust con­tact met ons op!

 

Meer weten over alles omtrent het onder­werp zzp? Klik dan hier!