B Corp-cer­ti­fi­ce­ring – de uit­komst voor maat­schap­pe­lijk onder­ne­men

Blog

Published 28 februari 2023 Reading time min Auteur Claudia Kno­ben Corporate restructuring | Corporate M&A

Het duur­za­me kle­ding­be­drijf Pata­go­nia besloot onlangs om alle aan­de­len met stem­recht over te dra­gen aan een trust en alle stem­recht­lo­ze aan­de­len te schen­ken aan een non-pro­fit orga­ni­sa­tie die zich inzet voor de bescher­ming van de natuur. Op deze manier besloot Pata­go­nia voort­aan óók te kij­ken naar ande­re sta­ke­hol­ders.

Een der­ge­lij­ke rigou­reu­ze keu­ze is ech­ter niet voor alle onder­ne­min­gen toe­ge­legd. Om u als onder­ne­ming toch maat­schap­pe­lijk te kun­nen pro­fi­le­ren, is het ver­krij­gen van een B Corp-cer­ti­fi­ce­ring een alter­na­tief. Onder­ne­min­gen die over deze B Corp-cer­ti­fi­ce­ring beschik­ken maken onder­deel uit van een wereld­wij­de bewe­ging die zich het cre­ë­ren van waar­de voor de maat­schap­pij tot doel heeft gesteld. Daar­mee onder­schei­den zij zich van de con­cur­ren­tie. Wat houdt een B Corp-cer­ti­fi­ce­ring nu pre­cies in?

 

B Corp-cer­ti­fi­ce­ring

Met het B Corp-cer­ti­fi­caat – dat wordt uit­ge­ge­ven door de non-pro­fit orga­ni­sa­tie B Law – wordt aan­ge­toond dat bedrij­ven niet enkel finan­ci­ë­le waar­de, maar ook fun­da­men­te­le waar­de voor de maat­schap­pij nastre­ven. B Corp-cer­ti­fi­ce­ring is een aan­dui­ding dat een onder­ne­ming zich bewust is van haar impact op o.a. mili­eu, werk­ne­mers, klan­ten en de gemeen­schap en daar­mee op meer uit is dan alleen winst voor haar aan­deel­hou­ders. Het B Corp-cer­ti­fi­caat streeft het 3 P-gedach­te­goed na: Peo­p­le, Pla­net én Pro­fit. De B in B Corp staat voor ‘bene­fit for all’.

De pro­ce­du­re om een B Corp-cer­ti­fi­ce­ring te krij­gen bestaat onder ande­re uit:

  • Het door­lo­pen van de B Impact Assess­ment: ver­deeld in vijf op sta­ke­hol­ders gerich­te ‘impact­ge­bie­den’ zoals bestuur, werk­ne­mers, gemeen­schap, mili­eu en klan­ten
  • Sta­tu­ten­wij­zi­ging: wij­zi­ging van het doel van de onder­ne­ming en de taak­ver­de­ling van de bestuur­ders met het gedach­te­goed van B Corp
  • Het onder­te­ke­nen van de B Corp Decla­ra­ti­on of Inter­de­pen­den­ce
  • Het aan­gaan van B Corp over­een­komst met B Lab
  • Het beta­len van de jaar­lijk­se toe­slag vari­ë­rend tus­sen EUR 2.000 en 50.000 afhan­ke­lijk van de jaar­lijk­se omzet van de onder­ne­ming.

Om de B Corp-cer­ti­fi­ce­ring te kun­nen behou­den dient de onder­ne­ming om de drie jaar opnieuw te cer­ti­fi­ce­ren en de B Impact Assess­ment te door­lo­pen. Voor het beant­woor­den van ver­schil­len­de vra­gen over de prak­tijk en resul­ta­ten van de onder­ne­ming bin­nen de vijf impact­ge­bie­den wor­den pun­ten toe­ge­kend. Bij mini­maal 80 pun­ten komt de onder­ne­ming voor her­cer­ti­fi­ce­ring in aan­mer­king, mits aan de ande­re voor­waar­den wordt vol­daan. B Lab heeft onlangs beslo­ten om de regels voor ver­krij­ging van het B Corp-cer­ti­fi­caat van­af 2024 aan te scher­pen. Om in aan­mer­king te komen voor her­cer­ti­fi­ce­ring moe­ten bedrij­ven voor de B Impact Assess­ment een bete­re sco­re halen dan de vori­ge keer.

 

ESG-wet­ge­ving

Het B Corp-cer­ti­fi­caat bereidt onder­ne­min­gen voor op de aan­staan­de Euro­pe­se ESG-wet­ge­ving. De kwa­li­teits­ei­sen waar­aan een onder­ne­ming name­lijk moet vol­doen om het B Corp-cer­ti­fi­caat te kun­nen ver­krij­gen ver­to­nen ster­ke over­een­kom­sten met veel van de daar­in opge­no­men duur­zaam­heids­ei­sen. Door het B Corp-cer­ti­fi­caat nu al te beha­len kun­nen onder­ne­min­gen zich voor­be­rei­den op de ESG-wet­ge­ving die waar­schijn­lijk in 2024 zal gaan gel­den.

 

Voor­de­len B Corp-cer­ti­fi­caat

De behoef­te van en druk op onder­ne­min­gen om een posi­tie­ve bij­dra­ge te leve­ren aan het mili­eu en de maat­schap­pij blijft groot en neemt alleen maar toe – zowel van­uit de over­heid (e.g., de Cor­po­ra­te Sustai­na­bi­li­ty Repor­ting Direc­ti­ve) maar ook van­uit pri­va­te bewe­gin­gen (e.g., Urgen­da zaak). Met het B Corp-cer­ti­fi­caat kun­nen onder­ne­min­gen name­lijk zien dat ze vol­doen aan hoge eisen van geve­ri­fi­eer­de pres­ta­ties, ver­ant­woor­ding en trans­pa­ran­tie. Hier­mee onder­schei­den bedrij­ven zich van ande­re onder­ne­min­gen. Daar­mee wordt ver­trou­wen en loy­a­li­teit van klan­ten gewekt, maar ook inves­teer­ders. Ook voor inves­teer­ders is het inte­res­sant te inves­te­ren in onder­ne­min­gen die ook een duur­za­me mis­sie nastre­ven. Dit ver­groot het belang voor onder­ne­min­gen om dit B Corp-cer­ti­fi­caat te ver­krij­gen.

Inmid­dels mogen dan al meer dan 5000 bedrij­ven ver­spreid over 85 lan­den het B Corp-cer­ti­fi­caat toe­voe­gen aan hun naam, waar­on­der Swap­fiets, Tri­odos Bank, Ben & Jerry’s, Ritu­als en Tony’s Cho­co­lo­ne­ly.

 

Juri­di­sche exper­ti­se HVG Law

Mocht jouw onder­ne­ming duur­za­me en maat­schap­pe­lij­ke doe­len nastre­ven, dan kan de B Corp cer­ti­fi­ce­ring een repre­sen­ta­tief cer­ti­fi­caat zijn. De advo­ca­ten van HVG Law zet­ten graag hun exper­ti­se in om jouw onder­ne­ming deze vol­gen­de stap te laten zet­ten HVG Law heeft veel erva­ring op het gebied van Cor­po­ra­te Sustai­na­bi­li­ty en biedt u graag de kans om vrij­blij­vend con­tact op te nemen met Claudia Kno­ben ([email protected]) en Maxime Hoes ([email protected]).