Wet toe­tre­ding zorg­aan­bie­ders (Wtza)

Alert

De zorg­sec­tor is voort­du­rend in bewe­ging, ook op juri­disch gebied.

Zo is per 1 juli 2020 de Wet Mede­zeg­gen­schap cli­ën­ten zorg­in­stel­lin­gen 2018 in wer­king getre­den en per 1 juli 2021 de Wet bestuur en toe­zicht rechts­per­so­nen. En als­of die wet­ten al niet genoeg wij­zi­gin­gen voor zorg­aan­bie­ders met zich mee­bren­gen, tre­den per 1 janu­a­ri 2022 de Wet toe­tre­ding zorg­aan­bie­ders, de Aan­pas­sings­weg Wtza en bij­be­ho­ren­de beslui­ten en rege­lin­gen in wer­king, zoals de Rege­ling open­ba­re jaar­ver­ant­woor­dings­plicht WMG.

Het is begrij­pe­lijk dat zorg­aan­bie­ders het over­zicht kwijt­ra­ken met al deze nieu­we wet- en regel­ge­ving.

In deze Law Alert zet­ten wij de ken­mer­ken en belang­rijk­ste wij­zi­gin­gen van de Wtza uit­een.