Wet trans­pa­ran­tie tur­bo­li­qui­da­tie ter con­sul­ta­tie aan­ge­bo­den

Blog

Published 7 juli 2021 Reading time min Auteur Robin de Wit Insolvency & Restructuring

Om schuld­ei­sers bij een tur­bo­li­qui­da­tie beter te bescher­men en mis­bruik tegen te gaan, heeft de wet­ge­ver een wets­voor­stel ter con­sul­ta­tie aan­ge­bo­den dat voor­ziet in aan­vul­len­de ver­plich­tin­gen voor het liqui­de­ren van een ven­noot­schap door mid­del van de tur­bo­li­qui­da­tie.

Rechts­per­so­nen die op het moment van hun liqui­da­tie geen baten meer heb­ben, hou­den op dat moment direct op te bestaan en kun­nen wor­den uit­ge­schre­ven uit het Han­dels­re­gis­ter. Dit is de tur­bo­li­qui­da­tie. Deze kan ook wor­den toe­ge­past als de rechts­per­soon op het moment van liqui­da­tie nog wel schul­den heeft. Schuld­ei­sers komen er vaak pas laat ach­ter dat hun debi­teur niet meer bestaat en kun­nen niet meer ach­ter­ha­len waar­om zij onbe­taald zijn geble­ven. Dit zet de tur­bo­li­qui­da­tie in een nega­tief dag­licht. Het wets­voor­stel moet hier ver­an­de­ring in bren­gen. In deze blog infor­me­ren wij u over dit wets­voor­stel.

 

Verplichtingen in het wetsvoorstel

Ver­plich­tin­gen in het wets­voor­stel

Het wets­voor­stel ver­plicht het bestuur om bin­nen 10 werk­da­gen na het besluit tot tur­bo­li­qui­da­tie de vol­gen­de stuk­ken bij de Kamer van Koop­han­del te depo­ne­ren en schuld­ei­sers hier­over te infor­me­ren:

  • een balans en een staat van baten en las­ten met betrek­king tot het boek­jaar waar­in de rechts­per­soon is ont­bon­den
  • een opga­ve van de rede­nen voor het ont­bre­ken van baten en (indien van toe­pas­sing) het onbe­taald laten van schuld­ei­sers
  • een slot­uit­de­lings­lijst indien voor­af­gaand aan de liqui­da­tie schuld­ei­sers zijn vol­daan. Deze dient even­tu­e­le pre­fe­ren­ties van schuld­ei­sers, de bedra­gen die vol­daan zijn aan deze schuld­ei­sers en het even­tu­e­le res­tant te ver­mel­den
  • jaar­re­ke­nin­gen over voor­gaan­de boek­ja­ren

Schuld­ei­sers die­nen na depo­ne­ring van de voor­noem­de stuk­ken onver­wijld te wor­den geïn­for­meerd over de depo­ne­ring. Deze mede­de­ling is vorm­vrij. Dit kan mon­de­ling, per email of per brief. Dit is anders dan bij een regu­lie­re liqui­da­tie. Bij een regu­lie­re liqui­da­tie dient de depo­ne­ring van de reke­ning en ver­ant­woor­ding te wor­den gepu­bli­ceerd in een lan­de­lijk dag­blad.

 

Sanctie

Sanc­tie

Het niet vol­doen aan deze ver­plich­tin­gen zal kwa­li­fi­ce­ren als een eco­no­misch delict en zou kun­nen lei­den tot een bestuurs­ver­bod. Een bestuurs­ver­bod kan ook wor­den opge­legd als een bestuur­der in de twee voor­gaan­de jaren, ten­min­ste twee­maal eer­der betrok­ken is geweesSt bij een tur­bo­li­qui­da­tie waar­bij schuld­ei­sers onbe­taald zijn geble­ven, ten­zij hem daar­van geen per­soon­lijk ver­wijt treft.

 

Conclusie

Con­clu­sie

Opval­lend is dat het nieuws­be­richt bij de aan­kon­di­ging van dit nieu­we wets­voor­stel de tur­bo­li­qui­da­tie pre­sen­teert als een snel en een­vou­dig alter­na­tief voor het WHOA liqui­da­tie­ak­koord. Door­dat schuld­ei­sers bij een WHOA liqui­da­tie­ak­koord voor­af wor­den betrok­ken en bij een tur­bo­li­qui­da­tie enkel ach­ter­af hier­over wor­den geïn­for­meerd en zelf actie moe­ten onder­ne­men in geval van mis­bruik, is het de vraag of de voor­ge­stel­de rege­ling daad­wer­ke­lijk het ver­trou­wen in de tur­bo­li­qui­da­tie zal laten toe­ne­men.

Het wets­voor­stel geeft aan dat het een tij­de­lij­ke wet is met een gel­dings­duur van twee jaar. Dit houdt ver­band met de demis­si­o­nai­re sta­tus van de rege­ring. Aan een nieuw kabi­net wordt de beslis­sing over­ge­la­ten om de voor­ge­stel­de rege­ling al dan niet defi­ni­tief in te voe­ren.

Voor nade­re infor­ma­tie over dit onder­werp kan con­tact wor­den opge­no­men met Robin de Wit via [email protected].