Te huur: duur­za­me appa­ra­tuur

Te huur: duurzame apparatuur Goederenrechtelijke, verbintenisrechtelijke en huurrechtelijke kansen en obstakels

News

In het vak­tijd­schrift Vast­goed­recht (VGR) 2020-6 bespre­ken HVG Law advo­ca­ten Karen Hilwerda en Anne Bos de juri­di­sche kan­sen en obsta­kels bij de ver­huur van duur­za­me appa­ra­tuur, zoals zon­ne­pa­ne­len of warm­te­pom­pen.

Hoe ver­houdt dit zich tot goe­de­ren­rech­te­lij­ke figu­ren als bestand­deel­vor­ming en natrek­king? Als de ver­huur­der zijn eigen­dom niet vei­lig stelt, bij­voor­beeld via een opstal­recht, erf­pacht­recht of kwa­li­ta­tie­ve ver­plich­ting, zal de ver­huur­der zijn eigen­dom moge­lijk ver­lie­zen. In de bij­dra­ge is ver­kend of het huur­recht een oplos­sing kan bie­den: een fail­lis­se­ments­be­sten­dig weg­breek­recht voor de ver­huur­der?

Lees meer in onder­staan­de bij­dra­ge.