Ver­soe­pe­ling steun­pak­ket en ver­dui­de­lij­king NOW

Alert

Op 9 decem­ber 2020 heeft het kabi­net weder­om aan­pas­sin­gen van het hui­di­ge eco­no­mi­sche steun- en her­stel­pak­ket aan­ge­kon­digd. De ont­wik­ke­lin­gen van de bestrij­ding van het COVID-19 virus maken dat vol­gens het kabi­net uit­brei­din­gen nood­za­ke­lijk zijn en dat eer­der aan­ge­kon­dig­de ver­so­be­rin­gen deels wor­den terug­ge­draaid.

Deze law alert geeft u een over­zicht van de moge­lijk voor uw onder­ne­ming rele­van­te aan­ge­kon­dig­de aan­pas­sin­gen.