COVID-19: wat te doen bij niet-nako­ming?

Een overzicht van mogelijkheden

Alert

Het COVID-19 virus zorgt voor een onge­ken­de impact op con­trac­tu­e­le ver­hou­din­gen. Zo kan of wil uw leve­ran­cier of afne­mer zijn ver­plich­tin­gen mis­schien niet nako­men, of wel­licht zit u zelf in een las­ti­ge situ­a­tie waar­door u “wan­pres­teert”. Een pro­ac­tie­ve hou­ding kan uw orga­ni­sa­tie hel­pen deze cri­sis het hoofd te bie­den.

In onder­staan­de Law Alert heb­ben wij de belang­rijk­ste con­trac­tu­e­le dis­cus­sies op een rij gezet. Zowel voor de situ­a­tie waar­in uw weder­par­tij haar ver­plich­tin­gen niet nakomt, als de situ­a­tie waar­in u zelf uw ver­plich­tin­gen onder een over­een­komst niet kunt nako­men.