COVID-19: com­mer­ci­ë­le ver­hou­din­gen in cri­sis­tijd

Alert

Als gevolg van inva­sie­ve maat­re­ge­len van over­heid en bedrijfs­le­ven in de strijd tegen het coro­na­vi­rus, stag­ne­ren bedrijfs- en pro­duc­tie­pro­ces­sen op aller­lei niveaus. Steeds meer par­tij­en heb­ben moei­te hun con­trac­tu­e­le ver­plich­tin­gen na te leven. Dit pro­bleem mani­fes­teert zich over de hele linie, van vast­goed­be­leg­ger tot dienst­ver­le­ner, van pro­du­cent tot con­su­ment.

Deze Law Alert behan­delt in vogel­vlucht een greep uit de vele vra­gen die wij van cli­ën­ten krij­gen in deze peri­o­de van cri­sis.