COVID-19: gevol­gen voor con­trac­tu­e­le afspra­ken

News

Het coro­na­vi­rus (COVID-19) ver­spreidt zich razend­snel en vrij­wel de hele wereld is gecon­fron­teerd met de gevol­gen ervan. Reis­ad­vie­zen wor­den aan­ge­past, scho­len wor­den geslo­ten en de ver­sprei­ding van het virus con­fron­teert werk­ge­vers en werk­ne­mers onder ande­re met de vraag hoe zij hier in het kader van goed-werk­ge­ver­schap mee om die­nen te gaan.

Lees er alles over door te klik­ken op onder­staan­de Law Alert.