Facts­heet Wet arbeids­markt in balans (Wab)

Verkleinen van verschillen tussen flexibele en vaste contracten

News

Op 1 janu­a­ri 2020 trad de Wet arbeids­markt in balans (Wab) in wer­king. De Wab beoogt de ver­schil­len tus­sen flexi­be­le en vas­te con­trac­ten te ver­klei­nen.

Onder­staan­de facts­heet geeft een beknopt over­zicht van de recen­te wij­zi­gin­gen.