Brea­king news: Wet arbeids­markt in balans nu echt aan­ge­no­men!

News

Op 28 mei 2019 heeft de Eer­ste Kamer gestemd over het wets­voor­stel Arbeids­markt in balans. De wet is met een meer­der­heid aan­ge­no­men en zal voor het over­gro­te deel per 1 janu­a­ri 2020 in wer­king tre­den. De SGP, Chris­ten­Unie, Frac­tie-Duthler, VVD, CDA, OSF en D66 stem­den voor, maar de frac­ties van PvdA, Groen­Links, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stem­den tegen de nieu­we wet­ge­ving.

 

De Wet arbeids­markt in balans (Wab) is een ver­volg op de in 2015 in wer­king getre­den Wet werk en zeker­heid (Wwz). Het belang­rijk­ste uit­gangs­punt van de Wab is dat vast min­der vast moet wor­den en flex min­der flex. De wij­zi­gin­gen zien daar­om met name op het aan­trek­ke­lij­ker maken van het aan­bie­den van een onbe­paal­de tijd con­tract. Zo wor­den de pre­mies voor flexi­be­le con­trac­ten hoger en wordt de tran­si­tie­ver­goe­ding al van­af de eer­ste werk­dag opge­bouwd (in plaats van pas na 24 maan­den) om zo het (finan­ci­ë­le) ver­schil tus­sen tij­de­lij­ke en vas­te con­trac­ten te ver­klei­nen. Daar­naast wordt de bescher­ming van de oproep­werk­ne­mers aan­ge­scherpt, onder meer door de invoe­ring van een mini­ma­le oproep­ter­mijn. Ook voor de pay­rol­l­werk­ne­mer is beoogd de rechts­ze­ker­heid te ver­be­te­ren, zij die­nen met de invoe­ring van de Wab dezelf­de arbeids­voor­waar­den te krij­gen als de werk­ne­mers die recht­streeks bij de inle­ner in dienst zijn. Voor wat betreft het pen­si­oen is ove­ri­gens beslo­ten de beoog­de wij­zi­gin­gen uit te stel­len tot 2021. To be con­ti­nued…

 

Voor wat betreft de doel­stel­ling ‘vast min­der vast’ wordt het ont­slag­recht ver­soe­peld. Er wordt een zoge­he­ten cumu­la­tie­grond inge­voerd. Dit houdt in dat het straks moge­lijk wordt om bij de kan­ton­rech­ter ver­schil­len­de ont­slag­gron­den met elkaar te com­bi­ne­ren zodat snel­ler tot ont­bin­ding over­ge­gaan kan wor­den. Onder het hui­di­ge recht is dit nog niet moge­lijk en kan pas ont­bon­den wor­den als spra­ke is van een vol­dra­gen grond. Ove­ri­gens is op dit punt op het laat­ste moment een motie aan­ge­no­men (afkom­stig van SGP), waar­in is bepaald dat deze cumu­la­tie­grond niet van toe­pas­sing zal zijn als het gaat om de ont­slag­grond werk­wei­ge­ring in ver­band met gewe­tens­be­zwaar. Reden voor deze motie was het stand­punt dat geen spra­ke kan zijn van een gedeel­te­lijk gewe­tens­be­zwaar.

 

Nu alles in kan­nen en krui­ken is, kun­nen de voor­be­rei­din­gen begin­nen. Wij raden u in elk geval aan uw flexi­be­le schil onder de loep te nemen, nu de wij­zi­gin­gen in het pre­mie­stel­sel finan­ci­ë­le gevol­gen voor uw orga­ni­sa­tie kun­nen inhou­den.

 

Advies nodig? Wij kij­ken graag met u mee.

 

Lees voor meer verdieping ook onze eerdere blogs over de Wab.

"Een personeelsdossier moet meer bevatten dan verslagen van functioneringsgesprekken."

Nik­ki Hen­driks

nikki.hendriks@hvglaw.nl +31 6 29 08 33 80