Wet arbeids­markt in balans

Een stap dichterbij in een nog wankel evenwicht

News

Waar de hui­di­ge Wet werk en zeker­heid (WWZ) heeft gefaald in het ver­min­de­ren van de kloof tus­sen vast en flex en een balan­ceer act is geble­ken, is het wets­voor­stel Wet arbeids­markt in balans (WAB) inge­diend door minis­ter Kool­mees om meer sta­bi­li­teit aan te bren­gen in de uit­gangs­pun­ten flex min­der flex te maken en vast min­der vast. De gedach­te hier­ach­ter? Flexi­bi­li­teit moet wor­den inge­zet als het werk daar­om vraagt en niet omdat het een kos­ten­voor­deel ople­vert. Daar­om moet het aan­bie­den van vas­te con­trac­ten aan­trek­ke­lij­ker wor­den.

De belang­rijk­ste pun­ten van de WAB in het kort:

  • Om het aan­bie­den van vas­te con­trac­ten aan te moe­di­gen zul­len werk­ge­vers hoge­re pre­mies moe­ten beta­len voor de flexi­be­le krach­ten;
  • Voor alle werk­ne­mers ont­staat (in begin­sel) van­af de eer­ste werk­dag recht op een tran­si­tie­ver­goe­ding en de ver­ho­ging van de ver­goe­ding bij een lang dienst­ver­band wordt afge­schaft;
  • De keten­re­ge­ling wordt ver­ruimd, waar­door de peri­o­de waar­in tij­de­lij­ke con­trac­ten mogen wor­den gege­ven terug­gaat naar drie jaar (zoals voor de WWZ het geval was);
  • Ook het ont­slag­recht wordt ver­soe­peld, er zal een cumu­la­tie­grond wor­den geïn­tro­du­ceerd waar­door ont­slag­re­de­nen gecom­bi­neerd mogen wor­den tegen de prijs van een hoge­re tran­si­tie­ver­goe­ding;
  • Om de rechts­ze­ker­heid van pay­rol­l­werk­ne­mers te ver­be­te­ren, moet deze groep vol­gens de WAB dezelf­de arbeids­voor­waar­den krij­gen als de werk­ne­mers die daad­wer­ke­lijk in dienst zijn bij de werk­ge­ver.

Inmid­dels is een belang­rij­ke stap gezet, don­der­dag 31 janu­a­ri is de steun van een Kamer­meer­der­heid bereikt. Niet op alle pun­ten blijft het wets­voor­stel van minis­ter Kool­mees ove­ri­gens over­eind: zo wordt het idee om een ver­leng­de proef­tijd voor vas­te con­trac­ten moge­lijk te maken (na een regen aan kri­tiek) uit het wets­voor­stel geschrapt. Ook ten aan­zien van de pay­rollme­de­wer­kers is nog niet alles in kan­nen en krui­ken: op basis van het ori­gi­ne­le wets­voor­stel krijgt deze groep gelijk­waar­di­ge arbeids­voor­waar­den maar slechts een ‘ade­quaat’ pen­si­oen. De Kamer­meer­der­heid steunt de oproep van link­se par­tij­en om óók ten aan­zien van pen­si­oen­rech­ten gelijk­waar­di­ge voor­waar­den te bedin­gen voor de pay­rol­l­werk­ne­mers.

Op kor­te ter­mijn zal de Kamer stem­men over alle inge­dien­de amen­de­men­ten, waar­na het wets­voor­stel weer zal wor­den aan­ge­past.

Men streeft voor het over­gro­te deel van de wij­zi­gin­gen naar inwer­king­tre­ding per 1 janu­a­ri 2020. Wordt de nieu­we wet een suc­ces of staat het­zelf­de lot te wach­ten als de WWZ? De menin­gen zijn op dit punt nog sterk ver­deeld. We zul­len het zien.

Lees ook onze eerdere publicatie voor een vol­le­dig over­zicht van het wets­voor­stel.

 

"Een personeelsdossier moet meer bevatten dan verslagen van functioneringsgesprekken."