De ‘platform-to-business’-Verordening

Verordening (EU) 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

Alert

Plat­for­mon­der­ne­min­gen zijn niet meer weg te den­ken uit onze samen­le­ving en ook steeds meer onder­ne­mers (‘zake­lij­ke gebrui­kers’) maken gebruik van plat­forms om hun goe­de­ren of dien­sten onli­ne aan te bie­den. Daar­bij lopen zake­lij­ke gebrui­kers tegen diver­se pro­ble­men aan, bij­voor­beeld als zij zon­der dui­de­lij­ke rede­nen van een plat­form wor­den ver­wij­derd en/of zon­der dui­de­lij­ke rede­nen laag ein­di­gen in de zoek­re­sul­ta­ten.

Op Euro­pees niveau bestond er nog geen regel­ge­ving over de rela­tie tus­sen onli­ne plat­forms en zake­lij­ke gebrui­kers, maar daar komt ver­an­de­ring in met de nieu­we ‘platform-to-business’-Verordening (2019/1150) die de Euro­pe­se Com­mis­sie op 11 juli 2019 heeft gepu­bli­ceerd.

In deze Law Alert infor­me­ren wij u nader over de impact van deze ver­or­de­ning.

Lees meer >>