Hand­vat­ten voor ban­ken bij bestrij­den van wit­was­sen en ter­ro­ris­me­fi­nan­cie­ring

News

Ban­ken fun­ge­ren als poort­wach­ter van ons finan­ci­ë­le stel­sel. Nieu­we wet­te­lij­ke nor­men en maat­schap­pe­lij­ke ver­wach­tin­gen plaat­sen ban­ken voor een tal van uit­da­gin­gen bij het bestrij­den van wit­was­sen. Onze collega’s Dennis Apperloo, Thierry van den Bergh en Roy Niewijk (advo­ca­ten finan­ci­eel recht) for­mu­leer­den enke­le prak­ti­sche hand­vat­ten voor ban­ken ter invul­ling van de wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen. Zij publi­ceer­den hier­over in de nieu­we edi­tie van het Tijd­schrift voor Com­pli­an­ce (‘De poort­wach­ters­func­tie van ban­ken: jong­le­ren met wet­te­lij­ke nor­men en maat­schap­pe­lijk ver­wach­tin­gen’, febru­a­ri 2019).

Zij gaan onder ande­re in op de nood­zaak van (ver­scherpt) cli­ën­ten­on­der­zoek en het moe­ten mel­den van onge­brui­ke­lij­ke trans­ac­ties. Ook belich­ten zij kort enke­le aan­dachts­pun­ten bij de vijf­de anti-wit­was­richt­lijn. Zij staan tevens stil bij enke­le beken­de uit­da­gin­gen. Voor­beel­den hier­van zijn het invul­ling geven aan de open nor­men van de Wwft, de risico’s bij cor­res­pon­dentre­la­ties en de uit­da­gin­gen ver­bon­den aan het ver­snip­per­de Euro­pees toe­zicht. Onze advo­ca­ten geven tot slot enke­le prak­ti­sche hand­vat­ten over hoe om te gaan met deze uit­da­gin­gen.

Meer infor­ma­tie over deze publi­ca­tie vindt u hier.

"Een holistische benadering en risicobereidheid zijn van essentieel belang voor het succesvol doorvoeren van organisatorische veranderingen."