Toezichtthema’s en aan­dachts­ge­bie­den DNB 2019

News

De Neder­land­sche Bank (DNB) heeft zich reeds in nieuws­brie­ven en visie­do­cu­men­ten uit­ge­la­ten over de toezichtthema’s en aan­dachts­ge­bie­den van 2019.

Wij heb­ben voor u samen­ge­vat wat deze thema’s en aan­dachts­pun­ten zijn en wat de toe­zicht­hou­der dit jaar ver­wacht van:

1.  Banken
2.  Verzekeraars
3.  Pensioenfondsen
4.  Trustkantoren
5.  Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen
6.  Betaal- en elektronische geldinstellingen

Dit jaar heeft HVG Law LLP daar­naast de aan­dachts­ge­bie­den van de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens (AP) voor de finan­ci­ë­le sec­tor en voor Ban­ken de aan­dachts­ge­bie­den van de Euro­pe­se Cen­tra­le Bank (ECB) mee­ge­no­men in de toezichtthema’s.

Wij kun­nen markt­par­tij­en hel­pen om aan de ver­wach­tin­gen van de toe­zicht­hou­der te vol­doen en (juri­di­sche) onder­steu­ning bie­den in het opzet­ten of aan­pas­sen van de pro­ces­sen die daar­voor beno­digd zijn.