AFM Agen­da 2019

Alert

De AFM heeft voor 2019, 7 speer­pun­ten bepaald. De 7 speer­pun­ten komen voort uit drie belang­rij­ke trends die door de AFM zijn geï­den­ti­fi­ceerd:

  • Poli­tie­ke onze­ker­heid: Een har­de ‘no deal’-brexit in maart 2019 is het meest pro­mi­nen­te geo­po­li­tie­ke risi­co voor finan­ci­ë­le onder­ne­min­gen.
  • Digi­ta­li­se­ring van de finan­ci­ë­le sec­tor: Door digi­ta­li­se­ring is het moge­lijk om de con­su­ment steeds gerich­ter en per­soon­lij­ker te bena­de­ren. Gevolg: nieu­we aan­bie­ders, data­stro­men en dis­tri­bu­tie­mo­ge­lijk­he­den die finan­ci­ë­le pro­duc­ten en advies toe­gan­ke­lij­ker maken. Tege­lij­ker­tijd neemt door de digi­ta­li­se­ring het risi­co op cyber­cri­mi­na­li­teit toe.
  • Tran­si­tie naar een duur­za­me eco­no­mie en samen­le­ving: Finan­ci­ë­le onder­ne­min­gen kun­nen hun besluit­vor­mings­pro­ces­sen, beleid en inves­te­rin­gen op duur­za­me­re leest schoei­en. Daar­naast speelt de finan­ci­ë­le sec­tor een belang­rij­ke rol in de mobi­li­sa­tie van het beno­dig­de kapi­taal om een inter­na­ti­o­na­le duur­zaam­heids­agen­da moge­lijk te maken.

Lees verder >>