The Deli­veroo saga con­ti­nues: gevol­gen en rela­tie met de Wet toe­komst pen­si­oe­nen

Laila Berrich en Elsbeth Deijs in Pensioen & Praktijk - #2 2023

Publicatie

Deli­veroo is al enke­le maan­den ver­trok­ken uit Neder­land, maar houdt de gemoe­de­ren nog flink bezig. Vrij­dag 24 maart 2023 gaf de Hoge Raad het ver­los­sen­de woord in één van de lang­sle­pen­de rechts­za­ken over de maal­tijd­be­zor­gers van Deli­veroo: de maal­tijd­be­zor­gers waren werk­ne­mers, geen zzp’ers.

In dit arti­kel wordt de hui­di­ge stand van zaken omtrent zzp’ers geschetst, de (gevol­gen van) de uit­spraak van de Hoge Raad toe­ge­licht en wordt er inge­gaan op de rela­tie van zzp’ers met de Wet toe­komst pen­si­oe­nen (Wtp).

Lees hier­on­der het vol­le­di­ge arti­kel.