M&A-trends in 2022: is er nog ruim­te voor ver­de­re groei?!

Bart Wolters in GCN's General Counsel NL Nieuwsbrief | 14 december 2021

Publicatie

In het jaar 2021 bereik­te de M&A-markt record­hoog­tes. Het lijkt erop dat onze­ker­he­den in de wereld geen impact meer heb­ben op de M&A acti­vi­tei­ten. Kun­nen we dit ook in 2022 vol­hou­den? En wel­ke trends zijn er te sig­na­le­ren in het komen­de jaar?

 

Aan­hou­dend opti­mis­me

Uit onder­zoek blijkt dat bij­na twee der­de van de M&A pro­fes­si­o­nals ver­wacht dat de M&A-activiteit in 2022 nog ver­der zal toe­ne­men. Dit opti­mis­me vloeit onder meer voort uit de gro­te hoe­veel­heid beschik­baar kapi­taal in de markt, de lage ren­te­stand en de goede alge­me­ne eco­no­mi­sche con­di­ties. Ook drijft het stre­ven naar stra­te­gi­sche voor­de­len en de fear of mis­sing out bij bedrij­ven de gro­te hoe­veel­he­den deals aan.

 

Sec­to­ren

Drie uit het oog sprin­gen­de sec­to­ren met naar ver­wach­ting hoge acti­vi­teit in 2022 zijn de tech-sec­tor, de ener­gie-sec­tor en de health care & life sci­en­ces sec­tor. We lich­ten er twee uit.

 

Tech

Reeds in 2021 liet tech-M&A de rest van de markt ver ach­ter zich. De tech­no­lo­gie­sec­tor is daar­mee veer­krach­ti­ger geble­ken dan ande­re sec­to­ren, mede dank­zij de wij­ze waar­op de pan­de­mie digi­ta­li­se­ring in de hele samen­le­ving heeft ver­sneld. Daar­naast is con­nec­ti­vi­teit in een peri­o­de met weder­om lang­du­ri­ge coron­a­maat­re­ge­len een bij­zon­der kata­ly­sa­tor van inves­te­rin­gen in de tech sec­tor.

 

Ener­gie

Glas­gow, mon­di­a­le doel­stel­lin­gen om uit­stoot terug te drin­gen en de ener­gie­tran­si­tie in het alge­meen zijn drijf­ve­ren om flink te inves­te­ren in groe­ne en duur­za­me ener­gie maar ook om te des­in­ves­te­ren in fos­sie­le ener­gie.

 

‘Cli­ma­te-tech’ is een ver­der ont­wik­ke­len­de tech­no­lo­gie die pro­duc­ten en dien­sten mili­eu vrien­de­lij­ker maakt. In Glas­gow slo­ten meer dan veer­tig lan­den een pact om meer in groe­ne tech­no­lo­gie te inves­te­ren. Ook de waar­de van Neder­land­se start-ups die zich bezig hou­den met kli­maat­tech­no­lo­gie staat inmid­dels op zeven mil­jard euro.  De enor­me toe­na­me van ESG acti­vis­me van con­su­men­ten en aan­deel­hou­ders zorgt voor een ver­de­re aan­ja­ging van der­ge­lij­ke inves­te­rin­gen.

 

ESG

Nieu­we aan­staan­de wet­ge­ving, aan­deel­hou­ders­ac­ti­vis­me en een ver­an­de­ren­de opvat­ting van de con­su­ment maken dat ESG (Envi­ron­men­tal, Soci­al & Gover­nan­ce) een steeds belang­rij­ke­re rol speelt. Een goed ESG-pro­fiel komt de lange-ter­mijn waar­de-cre­a­tie van een onder­ne­ming ten goede. Uit onder­zoek blijkt dat drie kwart van de pri­va­te equi­ty par­tij­en hun tar­get onder­zoe­ken op kan­sen en risico’s in het kader van ESG. ESG zal de komen­de jaren dan ook een pro­mi­nen­te­re rol krij­gen in due dili­gen­ce pro­ces­sen bij over­na­mes.

 

SPACs

De afge­lo­pen jaren zijn er wereld­wijd veel SPACs (Spe­ci­al Pur­po­se Acqui­si­ti­on Com­pa­nies) opge­richt. Dit is kort gezegd een beurs­ge­no­teerd inves­te­rings­ve­hi­kel waar­van het ver­mo­gen bij aan­vang van de note­ring nog moet wor­den aan­ge­wend voor inves­te­rin­gen in deel­ne­min­gen. Inmid­dels vlakt de groei van nieu­we SPACs wat af. Dit neemt niet weg dat het opge­haal­de maar nog niet geïn­ves­teer­de ver­mo­gen van deze SPACs hun weg moe­ten gaan vin­den in de over­na­me­markt. 2022 zal daar­om voor de SPACs een belang­rijk inves­te­rings­jaar zijn.

 

Tot slot

De ver­wach­ting is dat op het gebied van M&A het jaar 2022 weder­om een  roos­kleu­rig jaar wordt. Toch moe­ten we niet de ogen slui­ten voor rem­men­de fac­to­ren. Met het oplaai­en van het coro­na­vi­rus neemt de onze­ker­heid en daar­mee de kans op vola­ti­li­teit in de markt weer toe. Daar­naast neemt de het risi­co op ‘over­paying’ en over­ver­hit­ting ook toe, zoals we dat inmid­dels ook zien op de Neder­land­se hui­zen­markt. Des­al­niet­te­min heeft het er alle schijn van dat de M&A-markt in staat zal zijn de uit­da­gin­gen het hoofd te bie­den. Kort­om, nog steeds ruim vol­doen­de fuel for growth; op naar een mooi 2022!

 

Bron­ver­mel­ding: GCN’s Gene­ral Coun­sel NL Nieuws­brief |14 decem­ber 2021, https://www.generalcounsel.nl