Geschiktheidstoets bestuurders

Goede voorbereiding is essentieel

Publicatie

Als onder­deel van hun wet­te­lij­ke taak, toet­sen de toe­zicht­hou­ders of bestuur­ders en inter­ne toe­zicht­hou­ders geschikt zijn om hun func­tie te ver­vul­len en of  hun betrouw­baar­heid bui­ten twij­fel staat. Het goed door­lo­pen van de geschikt­heids­toets is een ver­eis­te om als bestuur­der of com­mis­sa­ris aan de slag te gaan.

Download deze publicatie

"Ik maak en houd het graag werkbaar."

Bian­ca van Til­burg

bianca.van.tilburg@hvglaw.nl +31 6 29 08 38 12