Co-deter­mi­na­ti­on law

Medezeggenschap: een belangrijk instrument voor een goed-functionerende onderneming

Onze dienstverlening nader toegelicht

Betrokkenheid en tevredenheid

Luisteren naar standpunten en belangen van werknemers is essentieel voor het goed functioneren van ondernemingen. Het draagt bij aan betrokkenheid en tevredenheid van werknemers. Ook kan het draagvlak creëren voor de te nemen besluiten.

Het loont ‘medezeggenschap’ in de onderneming goed vorm te geven. Op basis van de wet kunnen ondernemingen zelfs verplicht zijn tot het instellen van een medezeggenschapsorgaan. Bijvoorbeeld een ondernemingsraad, indien de onderneming vijftig of meer werknemers in dienst heeft. Maar er zijn ook andere vormen van medezeggenschap.

Snelle en strategische aanpak

De ondernemingsraad kan diverse rechten hebben, zoals een adviesrecht over de voor de onderneming belangrijke besluiten en een instemmingsrecht voor de invoering van een regeling met belangrijke gevolgen voor werknemers. Soms kan er ook een meningsverschil tussen de ondernemer en de ondernemingsraad ontstaan. Door vroege betrokkenheid bij het medezeggenschapsproces proberen wij conflicten tussen de ondernemer en de ondernemingsraad te beperken, zodat een procedure bij de kantonrechter of de Ondernemingskamer veelal kan worden voorkomen.

Veel medezeggenschapsvraagstukken vereisen een snelle en strategische aanpak. Bij HVG Law adviseren wij zowel ondernemingen als ondernemingsraden over het vormgeven van medezeggenschap (bijvoorbeeld bij het wijzigen van een organisatiestructuur door een fusie, overname of herstructurering), het opstellen of beoordelen van reglementen en convenanten, bij advies- en instemmingsprocedures en bij diverse geschillen op het gebied van medezeggenschap.