Partnerships and Commercial Agreements

De praktijk vraagt om maatwerk op het gebied van contractuele samenwerkingen

Onze dienstverlening nader toegelicht

Maatwerk

In de praktijk hebben bedrijven veelvuldig behoefte aan uiteenlopende vormen van samenwerkingen en partnerships. Wij zien in toenemende mate dat bedrijven ten aanzien van hun samenwerkingen maatwerk wensen.

Samenwerkingscontracten

Een samenwerking kan worden vormgegeven binnen een joint-venture vennootschap, maar dit is niet in alle gevallen de gewenste vorm. Een samenwerking kan ook goed contractueel worden vormgegeven. In dat geval vormt het contract de basis van de samenwerking. De belangrijke facetten van de samenwerking dienen hun weerslag te krijgen in het contract. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een goede afbakening en omschrijving van de gezamenlijke activiteiten en de doelen die partijen met de samenwerking wensen te bereiken. Het contract dient daarnaast heldere afspraken te bevatten ten aanzien van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van ieder der partijen binnen de samenwerking. Voorts dient in het contract aandacht te worden besteed aan zaken als de governance- en overlegstructuur, het business plan en de toepasselijke financiële afspraken, de operationele aspecten van de samenwerking, sales- en marketingactiviteiten, maar ook exit- en beëindigingsafspraken, geheimhouding alsmede afspraken ten aanzien van non-concurrentie.

Bij het aangaan van lange termijn samenwerkingen zal met name ook behoefte bestaan aan flexibiliteit, om goed en snel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en/of nieuwe ontwikkelingen in de markt of binnen de samenwerking zelf. Het samenwerkingscontract zal hiermee rekening dienen te houden. Dat kan bijvoorbeeld door het inbouwen van een mechanisme gericht op het doorvoeren van veranderingen, maar ook door het formuleren van de juiste uitgangspunten en principes.

Wij helpen uw onderneming bij het ontwerpen en structureren van de door u gewenste samenwerking en het documenteren van de betreffende commerciële afspraken in een gedegen samenwerkingscontract.

Commerciële contracten

Naast onze expertise op het gebied van contractuele samenwerkingen en partnerships, adviseren wij veelvuldig over (nationale en grensoverschrijdende) commerciële contracten op het gebied van:

  • in-en verkoop,
  • distributie,
  • franchise,
  • agentuur, en
  • algemene voorwaarden.

"Een succesvolle samenwerking vraagt om contractueel maatwerk."

Dirk Engelen

dirk.engelen@hvglaw.nl +31 88 407 02 65