Webi­nar: upda­te NOW | 29 juni 2020

29 juni 2020

Event

Uitnodiging

Dit webi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

 

Inmid­dels bestaat de Tij­de­lij­ke nood­maat­re­gel over­brug­ging voor behoud van werk­ge­le­gen­heid (NOW) al bij­na drie maan­den. Ruim 143.000 NOW aan­vra­gen zijn inmid­dels inge­diend die goed zijn voor een tege­moet­ko­ming in de loon­kos­ten van ruim 2,1 mil­joen werk­ne­mers. De NOW is door het kabi­net gepre­sen­teerd als een een­vou­di­ge rege­ling wel­ke werk­ge­vers op een snel­le wij­ze een tege­moet­ko­ming in de loon­kos­ten zou moe­ten bie­den. We mer­ken in de prak­tijk ech­ter dat veel werk­ge­vers tegen ondui­de­lijk­he­den in de NOW rege­ling aan­lo­pen. Zeker met com­plexe­re orga­ni­sa­ties is het niet een­vou­dig vast te stel­len voor wel­ke deel­ne­min­gen een NOW kan wor­den gevraagd en wel­ke voor­waar­den dan gel­den.

We zien daar­om veel vraag van­uit onze prak­tij­ken om ver­dui­de­lij­king. Om die reden geven we graag opnieuw een webi­nar om u ener­zijds een upda­te van de laat­ste stand van zaken van de NOW te geven, als­ook ander­zijds enke­le prak­tijk­voor­beel­den met elkaar te bespre­ken.

Dit webi­nar vindt plaats op maan­dag 29 juni 2020 van 12.30 – 13.30 uur.

De vol­gen­de onder­wer­pen komen aan bod:

  • High­lights NOW 1.0 en 2.0 – Huub van Osch en Emilie Boot
  • Accoun­ting & Audi­ting aspec­ten van NOW – Jan van der Windt (gast­spre­ker)
  • Prak­tijk­voor­beel­den
  • Q&A

 

 

Details

Datum

maandag 29 juni, 2020

Tijd

12.30 - 13.30 uur

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op