Round Table ses­sie Posted Workers Directive

25 februari 2020 | 18 februari 2020 | 13 februari 2020

Event

Uitnodiging

HVG Law en EY PAS orga­ni­se­ren een Round Table ses­sie over Posted Workers Directive

Deze inter­ac­tie­ve ses­sie staat in het teken van de recen­te ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van short-term busi­ness tra­ve­lers en de veel bespro­ken deta­che­rings­richt­lijn / Posted Workers Directive. Het is een onder­werp dat bij veel bedrij­ven steeds nadruk­ke­lij­ker op de agen­da staat, zeker nu ook in Nederland de mel­dings­plicht per 1 maart 2020 in zal gaan. Er zal vol­doen­de gele­gen­heid zijn voor het delen van erva­rin­gen met de ande­re deel­ne­mers.

We zul­len ingaan op moge­lij­ke ver­plich­tin­gen die komen kij­ken bij het uit­zen­den van busi­ness tra­ve­lers op het gebied van immi­gra­tie, belas­tin­gen & soci­a­le zeker­heid, en zul­len daar­bij ook ingaan op wat dit voor jouw orga­ni­sa­tie kan bete­ke­nen. Daarnaast zul­len we je bij­pra­ten over de nieu­we regi­stra­tie­ver­plich­tin­gen, opko­men­de ver­an­de­rin­gen, moge­lij­ke sanc­ties en hoe je daar als orga­ni­sa­tie mee om kan gaan. Uiteraard zul­len we ook de EY tech­no­lo­gie op dit gebied laten zien, inclu­sief onze samen­wer­king met Concur op het gebied van ‘pre-tra­vel risk assess­ments’.

 

  • Rotterdam | 25 febru­a­ri 2020: 13:30 – 15:30
  • Eindhoven | 18 febru­a­ri 2020: 9:30 – 12:00 uur
  • Amsterdam | 13 febru­a­ri 2020: 13:30 – 15:30 uur

 

We ver­wel­ko­men je graag!

Details

Datum

dinsdag 25 februari 2020

Tijd

13:30 - 15:30 uur

Locatie

Rotterdam, Boompjes 258

Schrijf nu in

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op