Round Table | Legal Mana­ged Ser­vi­ces

Schrijf u in voor toekomstige round tables

Event

Uitnodiging

Voor deze round table is inschrij­ven niet meer moge­lijk. Heeft u inte­res­se in toe­kom­sti­ge round tables en/of ini­ti­a­tie­ven met betrek­king tot Legal Mana­ged Ser­vi­ces? Schrijf u dan in via de gele but­ton.

 

Uit erva­ring en op basis van een door ons recent afge­no­men onder­zoek naar de uit­da­gin­gen van de juri­di­sche func­tie weten we dat er steeds meer wordt gevraagd van juri­di­sche afde­lin­gen, de juri­di­sche risico’s en com­pli­an­ce ver­eis­ten gro­ter, strik­ter en com­plexer wor­den, ter­wijl bud­get­ten steeds beperk­ter zijn.

 

Ruim 60% van de res­pon­den­ten van voor­noemd onder­zoek geeft aan dat de juri­di­sche func­tie ach­ter blijft bij de inno­va­ties ver­ge­le­ken met ande­re func­ties en afde­lin­gen. Tege­lij­ker­tijd geeft meer dan 80% van de res­pon­den­ten aan dat de wor­kload stijgt en zal blij­ven stij­gen ter­wijl de kos­ten omlaag moe­ten. Kort­om, de func­tie en de invul­ling van de juri­di­sche afde­ling zijn aan het ver­an­de­ren en door COVID-19 raakt dat voor veel orga­ni­sa­ties in een stroom­ver­snel­ling. Gene­ral coun­sels staan voor moei­lij­ke dilemma’s. De kos­ten moe­ten omlaag, er moet wor­den geïn­ves­teerd in tech­no­lo­gie, reten­tie van juri­disch talent is een con­ti­nue uit­da­ging en er is behoef­te aan meer tij­di­ge en juri­di­sche mana­ge­ment infor­ma­tie. Wij kun­nen ons voor­stel­len dat voor­gaan­de in meer of min­de­re mate moge­lijk ook bij uw orga­ni­sa­tie op de agen­da staat.

 

HVG Law orga­ni­seert voor geno­dig­den gere­geld  een vir­tu­e­le round table met betrek­king tot moge­lijk­he­den en uit­da­gin­gen op dit gebied. Tij­dens deze vir­tu­e­le round table delen wij onze kennis, erva­ring en prak­tijk­voor­beel­den om daar­mee inzicht te geven in de (tech­no­lo­gi­sche) ont­wik­ke­lin­gen en moge­lijk­he­den van de juri­di­sche afde­ling naar de toe­komst toe.

Details

Datum

zaterdag 1 augustus, 2020

Tijd

16.00 - 17.00 uur

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op