Imple­men­ta­tie­be­sluit ver­ho­ging grens­be­dra­gen

Alert

Advo­caat Robin Smit – Doesema schreef een HVG Law Alert dat inzicht biedt in het Imple­men­ta­tie­be­sluit ver­ho­ging grens­be­dra­gen, dat op 13 maart 2024 van kracht werd. Dit besluit voert de gewij­zig­de Euro­pe­se Richt­lijn 2013/24/EU in de Neder­land­se wet­ge­ving in. Door deze imple­men­ta­tie kun­nen bepaal­de klei­ne rechts­per­so­nen, die voor het boek­jaar 2023 nog onder het ‘mid­del­gro­te regime’ vie­len, nu pro­fi­te­ren van het ‘klei­ne regime’. Dit bete­kent onder meer dat zij niet meer ver­plicht zijn tot een accoun­tants­con­tro­le.

Voor meer gede­tail­leer­de infor­ma­tie over deze wets­wij­zi­ging en de gevol­gen ervan, kunt u ver­der lezen door op de Law Alert te klik­ken.