Fail­lis­se­ment Van­Moof B.V., Van­Moof Glo­bal Sup­port B.V. en Van­Moof Glo­bal Hol­ding B.V.

News

Op 17 juli 2023 heeft de recht­bank Amster­dam de Neder­land­se rechts­per­so­nen Van­Moof Glo­bal Hol­ding B.V., Van­Moof B.V. en Van­Moof Glo­bal Sup­port B.V. fail­liet ver­klaard. Mr. J.A.H. Padberg en mr. R.P.A. de Wit zijn daar­bij aan­ge­steld als cura­tor.

 

B2B: Cre­di­teu­ren (leve­ran­ciers):

Als u een vor­de­ring heeft op Van­Moof B.V., Van­Moof Glo­bal Sup­port B.V. en/of Van­Moof Glo­bal Hol­ding B.V., nodi­gen wij u hier­bij uit als B2B-schuld­ei­ser om uw vor­de­ring onli­ne in te die­nen via https://www.ClaimsAgent.nl. Het is van belang dat u uw vor­de­ring indient in de cre­di­teu­ren­lijst van de juis­te rechts­per­soon, zijn­de de rechts­per­soon waar­mee u een over­een­komst heeft (Van­Moof B.V., Van­Moof Glo­bal Hol­ding B.V. of Van­Moof Glo­bal Sup­port B.V.). Ook als u uw vor­de­ring al eer­der per e-mail of per post heeft inge­diend, is het nog steeds nodig om uw vor­de­ring in te die­nen via https://www.ClaimsAgent.nl. U regi­streert zich als cre­di­teur door mid­del van een bevei­lig­de inter­net­ver­bin­ding, waar­na u inlog­ge­ge­vens krijgt voor toe­gang tot uw eigen account. In uw eigen account kunt u uw vor­de­ring indie­nen en ter onder­bou­wing bewijs­stuk­ken uplo­a­den (bijv. fac­tu­ren, order­be­ves­ti­gin­gen, cor­res­pon­den­tie). Uw vor­de­ring wordt dan direct op de cre­di­teu­ren­lijst geplaatst en u ont­vangt daar­van een offi­ci­ë­le beves­ti­ging per e-mail.

 

B2C: Con­su­men­ten (eige­na­ren Van­Moof fiets):

Indien u ons eer­der heeft geïn­for­meerd dat u een vor­de­ring heeft op VANMOOF B.V. voor niet gele­ver­de fiets(en) en/of onder­de­len, gean­nu­leer­de bestel­lin­gen, of claims onder de garan­tie (POM), dan geldt het vol­gen­de.

Als u uw aan­koop heeft betaald met creditcard/PayPal, heeft u moge­lijk recht op terug­be­ta­ling van het aan­koop­be­drag door de cre­dit­card­maat­schap­pij. Indien u uw aan­koop niet heeft betaald met cre­dit­card of deze cre­dit­card­maat­schap­pij uw scha­de defi­ni­tief niet ver­goedt, ver­zoe­ken wij u uw vor­de­ring onli­ne in te die­nen via https://www.claimsagent.nl/nl/Insolvencies/Details/23640. U regi­streert zich als cre­di­teur door mid­del van een bevei­lig­de inter­net­ver­bin­ding, ver­vol­gens krijgt u inlog-gege­vens voor toe­gang tot uw eigen account, waar­in u uw vor­de­ring onder­bouwd met bewijs­stuk­ken ken­baar kunt maken. Wij ver­zoe­ken u de fac­tuur en uw beta­lings­be­wijs als bewijs­stuk mede te uplo­a­den. De vor­de­ring wordt daar­door direct geplaatst op de cre­di­teu­ren­lijst. U ont­vangt daar­van per e-mail een offi­ci­ë­le beves­ti­ging.

De koper van de acti­va van VANMOOF streeft ernaar om VAN­MOOF-rij­ders op de weg te hou­den door toe­gang te ver­schaf­fen tot de ser­vi­ce­fa­ci­li­tei­ten en op gro­te schaal reser­ve­on­der­de­len beschik­baar te maken. Zij zijn ech­ter niet ver­ant­woor­de­lijk voor garan­tie­ver­plich­tin­gen van VANMOOF en zij zijn niet aan­spra­ke­lijk voor de niet gele­ver­de fiet­sen die zijn besteld voor datum fail­lis­se­ment. De koper van de acti­va doet hier zelf­stan­dig onder­zoek naar. Aan­ge­zien wij niet over aan­vul­len­de infor­ma­tie beschik­ken, ver­zoe­ken wij u geen con­tact op te nemen met de cura­to­ren omtrent deze onder­wer­pen.

Indien u uw vor­de­ring eer­der per email en/of brief aan ons ken­baar heeft gemaakt, dient u als­nog uw vor­de­ring via ClaimsA­gent in te die­nen. Wij wij­zen u erop dat alleen vor­de­rin­gen die via ClaimsA­gent zijn inge­diend op de cre­di­teu­ren­lijst geplaatst wor­den.

Mocht de koper van de acti­va van VANMOOF beslui­ten u op eni­ger­lei wij­ze te com­pen­se­ren, dan dient u de ont­van­gen com­pen­sa­tie in min­de­ring te bren­gen op de reeds inge­dien­de vor­de­ring. Indien u uw vor­de­ring al heeft inge­diend, maar onder­tus­sen van uw cre­dit­card­maat­schap­pij com­pen­sa­tie heeft ont­van­gen, dan dient u deze com­pen­sa­tie ook in min­de­ring te bren­gen op de reeds inge­dien­de vor­de­ring.