Fail­lis­se­ment Van­Moof B.V., Van­Moof Glo­bal Sup­port B.V. en Van­Moof Glo­bal Hol­ding B.V.

News

Op 17 juli 2023 heeft de recht­bank Amster­dam de Neder­land­se rechts­per­so­nen Van­Moof Glo­bal Hol­ding B.V., Van­Moof B.V. en Van­Moof Glo­bal Sup­port B.V. fail­liet ver­klaard. Mr. J.A.H. Padberg en mr. R.P.A. de Wit zijn daar­bij aan­ge­steld als cura­tor.

 

B2B: Cre­di­teu­ren (leve­ran­ciers):

Als u een vor­de­ring heeft op Van­Moof B.V., Van­Moof Glo­bal Sup­port B.V. en/of Van­Moof Glo­bal Hol­ding B.V., nodi­gen wij u hier­bij uit als B2B-schuld­ei­ser om uw vor­de­ring onli­ne in te die­nen via https://www.ClaimsAgent.nl. Het is van belang dat u uw vor­de­ring indient in de cre­di­teu­ren­lijst van de juis­te rechts­per­soon, zijn­de de rechts­per­soon waar­mee u een over­een­komst heeft (Van­Moof B.V., Van­Moof Glo­bal Hol­ding B.V. of Van­Moof Glo­bal Sup­port B.V.). Ook als u uw vor­de­ring al eer­der per e-mail of per post heeft inge­diend, is het nog steeds nodig om uw vor­de­ring in te die­nen via https://www.ClaimsAgent.nl. U regi­streert zich als cre­di­teur door mid­del van een bevei­lig­de inter­net­ver­bin­ding, waar­na u inlog­ge­ge­vens krijgt voor toe­gang tot uw eigen account. In uw eigen account kunt u uw vor­de­ring indie­nen en ter onder­bou­wing bewijs­stuk­ken uplo­a­den (bijv. fac­tu­ren, order­be­ves­ti­gin­gen, cor­res­pon­den­tie). Uw vor­de­ring wordt dan direct op de cre­di­teu­ren­lijst geplaatst en u ont­vangt daar­van een offi­ci­ë­le beves­ti­ging per e-mail.

 

B2C: Con­su­men­ten (eige­na­ren Van­Moof fiets):

Con­su­men­ten zul­len door de cura­to­ren sepa­raat wor­den geïn­for­meerd over de pro­ce­du­re om hun vor­de­ring in het fail­lis­se­ment in te die­nen. U wordt daar­om ver­zocht om uw vor­de­ring niet in te die­nen via https://www.ClaimsAgent.nl of per e-mail bij de cura­to­ren. De cura­to­ren zul­len u na afloop van het ver­koop­pro­ces infor­me­ren over de pro­ce­du­re om uw vor­de­ring in te die­nen. Voor meer infor­ma­tie kunt u regel­ma­tig de Q&A op de web­si­te van Van­Moof raad­ple­gen via: About VanMoof’s current situation : Support. Deze Q&A geeft ant­woord op veel­ge­stel­de vra­gen van con­su­men­ten over het fail­lis­se­ment van de Neder­land­se rechts­per­so­nen en de slui­ting van de Neder­land­se win­kels. Upda­tes zul­len zo spoe­dig moge­lijk via deze Q&A wor­den ver­strekt naar­ma­te de situ­a­tie vor­dert.