Snel­le­re door­loop­tij­den ener­gie­pro­jec­ten: case stu­dy en round­ta­ble met NVDE, EY, HVG Law en DIG

News

Op dins­dag 22 novem­ber 2022 orga­ni­seer­de de NVDE (Neder­land­se Ver­e­ni­ging Duur­za­me Ener­gie) samen met EY, HVG Law and Design Inno­va­ti­on Group (DIG) een ron­de­ta­fel­ge­sprek over het ver­snel­len van door­loop­tij­den in de ener­gie­tran­si­tie. De bij­een­komst werd geleid door oud-pre­mier en voor­ma­lig EY-part­ner Jan Peter Bal­ke­n­en­de. Ver­te­gen­woor­di­gers van de over­heid en het bedrijfs­le­ven bespra­ken geza­men­lij­ke acties voor con­cre­te oplos­sin­gen om de door­loop­tij­den van her­nieuw­ba­re ener­gie­pro­jec­ten te ver­snel­len. Zoals wets­wij­zi­gin­gen, capa­ci­teits­uit­brei­ding en een moge­lijk con­ve­nant om onder­lin­ge afspra­ken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den vast te stel­len.

 

De basis van de dis­cus­sie was een case stu­dy van vier duur­za­me ener­gie­pro­jec­ten. Voort­bor­du­rend op onder­zoek van CE Delft heeft NVDE onder­zoek laten doen door EY en HVG Law in samen­wer­king met DIG naar de door­loop­tij­den van een vier­tal repre­sen­ta­tie­ve pro­jec­ten ver­deeld in drie clus­ters, clus­ter elek­tri­ci­teit, clus­ter warm­te en clus­ter indu­strie. Uit dit onder­zoek komen 21 ver­snel­lings­op­ties naar voren. In een eer­de­re bij­een­komst met de deel­ne­mers aan het onder­zoek zijn deze ver­snel­lings­op­ties gerang­schikt naar rea­li­seer­baar­heid en de mate van ver­snel­ling die het kan ople­ve­ren. Hier­uit komt een top vijf met juri­di­sche en bestuur­lij­ke ver­snel­lings­op­ties (een ver­lang­lijst­je) en een top vier van wat markt­par­tij­en zelf kun­nen doen.

 

Het vol­le­di­ge onder­zoek en de mana­ge­ment samen­vat­ting is te vin­den op de web­si­te van het NVDE via deze link.