ZZP’ers komt op basis van het Unie­recht arbeids­rech­te­lij­ke bescher­ming tegen dis­cri­mi­na­tie toe

Blog

Published 1 februari 2023 Reading time min Auteur Davey Herfst Labor & Employment

Situ­a­tie

Een Pool­se zelf­stan­di­ge werk­te een gerui­me tijd op basis van dienst­ver­le­nings­over­een­kom­sten voor een Pool­se omroep. Bij deze omroep ver­rich­te de zelf­stan­di­ge dien­sten bin­nen de afde­ling redac­tie en recla­me. In 2017 annu­leer­de de omroep zijn dien­sten daags voor een week waar­in hij inge­roos­terd stond en bood hem ook geen nieu­we opdrach­ten meer aan. De zelf­stan­di­ge meen­de dat dit kwam door­dat hij kort daar­voor met zijn part­ner een kerst­lied­je had gemaakt en geplaatst op hun You­Tu­be­ka­naal ter bevor­de­ring van tole­ran­tie voor part­ners van het­zelf­de geslacht. In de bij­be­ho­ren­de video­clip werd getoond hoe part­ners van het­zelf­de geslacht kerst­feest vie­ren. De zelf­stan­di­ge ver­zet­te zich tegen de plot­se­lin­ge beëin­di­ging van de opdracht en vor­der­de scha­de­ver­goe­ding.

Bij het Hof ont­stond de dis­cus­sie of de arti­ke­len 3 en 17 van de Euro­pe­se richt­lijn inza­ke gelij­ke behan­de­ling op de werk­vloer (hier­na: ‘de Richt­lijn’) van toe­pas­sing zijn, nu de man geen arbeids­over­een­komst, maar een dienst­ver­le­nings­over­een­komst had. Vol­gens het bedrijf in kwes­tie en de Pool­se rege­ring is der­ge­lij­ke bescher­ming bij der­ge­lij­ke over­een­kom­sten uit­ge­slo­ten. Het Hof stond voor de vraag: heeft een zelf­stan­di­ge dienst­ver­le­ner recht op dezelf­de bescher­ming tegen dis­cri­mi­na­tie op de werk­vloer als een werk­ne­mer? En hoe ver­houdt zich dit dan tot de vrij­heid van onder­ne­mer­schap voor vrije con­tract­keu­ze?

 

Uit­spraak

Het ant­woord op de eer­ste vraag is ja. Het begrip ‘werk­ne­mer’ in de Richt­lijn dient vol­gens het Hof ruim uit­ge­legd te wor­den, waar­door ook de zelf­stan­di­ge hier­on­der kan val­len. Het Hof legt hier­aan ten grond­slag dat het niet uit­maakt wat voor soort over­een­komst de ‘werk­ne­mer’ heeft. Ook zelf­stan­di­gen kun­nen naar Euro­pees recht dezelf­de bescher­ming als ‘werk­ne­mers’ krij­gen. De vrij­heid van onder­ne­mer­schap en vrije con­tracts­keu­ze bie­den geen recht­vaar­di­ging om zelf­stan­di­gen omwil­le van hun sek­su­e­le geaard­heid geen con­tract meer aan te bie­den.

Ver­der is van belang dat de Richt­lijn niet als doel ‘werk­ne­mers­be­scher­ming’ heeft, maar het uit­ban­nen van op dis­cri­mi­na­tie­gron­den geba­seer­de belem­me­rin­gen voor de toe­gang tot bestaans­mid­de­len en het ver­mo­gen om door arbeid een bij­dra­ge aan de samen­le­ving te leve­ren, onge­acht de rechts­vorm waar­in die arbeid wordt ver­richt. Ver­eist is wel dat de beroeps­ac­ti­vi­tei­ten reëel zijn en wor­den uit­ge­oe­fend in het kader van een rechts­be­trek­king die door een zeke­re sta­bi­li­teit wordt geken­merkt. Het ver­rich­ten van een ‘enke­le dienst’ of het leve­ren van goe­de­ren is niet vol­doen­de.

 

Gevol­gen voor werk- of opdracht­ge­vers

Het Hof geeft hier­mee een dui­de­lijk sig­naal aan werk- en opdracht­ge­vers. Zij mogen zelf­stan­di­gen niet anders behan­de­len op grond van hun gods­dienst, over­tui­ging, han­di­cap, leef­tijd of sek­su­e­le geaard­heid – onge­acht het soort over­een­komst dat ze met hen slui­ten. Opnieuw wordt in de juris­pru­den­tie een stap gezet ter bescher­ming van zelf­stan­di­gen waar­door het ver­schil tus­sen hen en vas­te krach­ten steeds klei­ner wordt.

 

ESG

HVG Law onder­schrijft het belang van ESG op de werk­vloer. Door te wer­ken met een team van ESG-spe­ci­a­lis­ten kan HVG Law haar cli­ën­ten hel­pen om te vol­doen aan de hoog­ste nor­men van ESG. Daar­naast is ver­ant­woord onder­ne­mer­schap inhe­rent aan de waar­den bin­nen HVG Law en de wij­ze waar­op HVG Law onder­neemt. Wij den­ken altijd graag mee met werk­ge­vers om ESG op de werk­vloer te sti­mu­le­ren en te intro­du­ce­ren.

Op basis van deze uit­spraak is het belang­rijk dat werk­ge­vers hun klok­ken­lui­ders rege­lin­gen (her)beoordelen of die vol­doen­de ESG proof is. We zijn u daar­bij graag van dienst.

 

Meer weten over alles omtrent het onder­werp zzp? Klik dan hier