HVG Law ver­wel­komt Chag­gai Kon als nieu­we Part­ner Cor­po­ra­te M&A

News

Chag­gai heeft rui­me erva­ring met gro­te in- en uit­gaan­de grens­over­schrij­den­de pri­va­te en publie­ke fusies en over­na­mes en zal zich bij HVG Law rich­ten op trans­ac­ties in de sec­to­ren Tech­no­lo­gie en Vast­goed, met een focus op Pri­va­te Equi­ty. Ook heeft hij rui­me erva­ring in de Retail sec­tor en Duur­za­me Ener­gie sec­tor.

Voor­dat hij zijn loop­baan in de advo­ca­tuur begon, richt­te Chag­gai twee bedrij­ven op. Hij heeft een mas­ter in onder­ne­mings­recht (LL.M) en heeft een MBA pro­gram­ma aan INSEAD en een client lea­der­ship-pro­gram­ma aan de Lon­don Busi­ness School gevolgd. In 2020 en 2021 was Chag­gai werk­zaam op het kan­toor van De Brauw Black­s­to­ne West­broek in Lon­den.

Met de komst van Chag­gai onder­stre­pen we onze groei ambi­ties op het gebied van M&A.

Chag­gai Kon, Part­ner Cor­po­ra­te M&A: “HVG Law heeft door toe­tre­ding tot de belang­rijk­ste Lea­gue Tables laten zien een seri­eu­ze spe­ler te zijn in de M&A markt. De stra­te­gi­sche alli­an­tie met Ernst & Young Belas­ting­ad­vi­seurs en ster­ke posi­ties in de loka­le en inter­na­ti­o­na­le markt slui­ten goed aan bij mijn eigen prak­tijk en net­werk. Ik kijk ernaar uit om mijn kennis en erva­ring in te zet­ten voor HVG Law en met het team de komen­de jaren toe­ne­men­de groei te rea­li­se­ren.”

 

Sijmen de Lange, Part­ner Cor­po­ra­te M&A: “Wij zijn trots op de komst van Chag­gai. Wij ken­nen hem uit enke­le trans­ac­ties en zijn stijl en ster­ke con­nec­tie met zijn cli­ën­ten vie­len ons op. De kwa­li­teit van Chag­gai geeft een nieu­we boost aan onze Cor­po­ra­te M&A prak­tijk, waar­bij wij focus leg­gen op het bedie­nen van pri­va­te equi­ty in com­plexe over­na­me­trans­ac­ties en hybri­de vast­goed en cor­po­ra­te trans­ac­ties. Wij kij­ken uit naar het ver­der ver­ster­ken van onze cli­ën­ten en wen­sen Chag­gai veel suc­ces in zijn part­ner rol”.