Pro Bono Con­nect | Inter­view Maxime Hoes

News

HVG Law is één van de foun­ding mem­bers van Pro Bono Connect. Pro Bono Con­nect bemid­delt tus­sen Neder­land­se maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties die juri­di­sche hulp nodig heb­ben en voor­aan­staan­de advo­ca­ten­kan­to­ren die gra­tis juri­disch advies wil­len ver­le­nen. Ons Pro Bono Con­nect team beoor­deelt aan­vra­gen van­uit Pro Bono Con­nect en advi­seert, wan­neer moge­lijk, de maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties bij hun con­cre­te hulp­vraag.

Team­lid Maxime Hoes kreeg drie vra­gen gesteld. Lees haar ant­woor­den hier­on­der.

 

Hoe ben je in aan­ra­king geko­men met het Pro Bono Con­nect team van HVG Law en wat maak­te jou enthou­si­ast om hier­aan bij te dra­gen?

Ik ben in aan­ra­king geko­men met het Pro Bono Con­nect team via een kan­toor­ge­noot, zij was reeds betrok­ken bij het Pro Bono Con­nect team van HVG Law. Zij was erg enthou­si­ast over zaken die zij hier­voor had gedaan en het team waar zij onder­deel van uit­maak­te. Ik heb daar­na ook nog met Jan Andringa, de ver­ant­woor­de­lijk part­ner, gespro­ken. Door deze gesprek­ken was ik erg enthou­si­ast gewor­den om mijn bij­dra­ge te gaan leve­ren aan het Pro Bono Con­nect team.

Het is een goede manier voor star­ten­de advo­ca­ten om al zelf een dos­sier te mana­gen waar­door je aan­vul­len­de erva­ring op doet wel­ke je ook in je dage­lijk­se prak­tijk kan toe­pas­sen. Daar­naast vind ik maat­schap­pe­lijk betrok­ken zijn door een ander soort cli­ënt te bedie­nen erg waar­de­vol.

 

Hoe vind je dat het team ope­reert en vra­gen coör­di­neert?

De inta­ke en check op ver­zoe­ken die bin­nen­ko­men doen we altijd geza­men­lijk. Dit ook om met elkaar vast te stel­len of een orga­ni­sa­tie abso­luut geen winst­oog­merk heeft.

Door­dat een bre­de groep en exper­ti­se betrok­ken is bij het team kun­nen we ver­zoe­ken vaak effi­ci­ënt ver­de­len bin­nen ons team.

Ook heb­ben we maan­de­lijk­se upda­te calls waar­in we elkaar bij­pra­ten over de lopen­de pro bono zaken. Hier­door ont­staat ook de moge­lijk­heid om vaker met kan­toor­ge­no­ten uit ande­re teams en ves­ti­gin­gen te spre­ken, samen te wer­ken, van elkaar te leren en te zien hoe ande­re kan­toor­ge­no­ten zaken aan­pak­ken.

Door­dat HVG Law hier de ruim­te voor biedt, kun­nen we dit alle­maal goed com­bi­ne­ren met de dage­lijk­se prak­tijk en komt dit heel pret­tig tot uiting in de samen­wer­king van de groep.

 

Wel­ke leer­za­me Pro Bono Con­nect erva­ring zou je graag wil­len delen?

Wij heb­ben onlangs een uit­voe­rig memo aan­ge­le­verd aan een NGO dat strijdt voor de bescher­ming van bur­gers tegen oor­logs­ge­weld” Deze vraag kwam bij ons bin­nen rond de start van de oor­log in Oek­ra­ï­ne. Het besef dat je kan bij­dra­gen aan een orga­ni­sa­tie dat werkt aan een doel waar op dat moment heel de wereld mee bezig is, is erg bij­zon­der.

NGO’s zijn bij­zon­der om voor te wer­ken, ze gelo­ven in hun doe­len en zijn super gedre­ven om hun doe­len te berei­ken. Als je daar­aan als advo­caat kan bij­dra­gen geeft dat een trots gevoel.

 

 

"NGO’s zijn bijzonder om voor te werken, ze geloven in hun doelen en zijn super gedreven om hun doelen te bereiken. Als je daaraan als advocaat kan bijdragen geeft dat een trots gevoel."

Maxime Hoes

[email protected] +31 6 52 46 57 57