Wets­wij­zi­ging – Wet wer­ken waar je wilt

Blog

Published 6 juli 2022 Reading time min Auteur Huub van Osch Labor & Employment

Werk­ge­vers opge­let: Wet wer­ken waar je wilt aan­ge­no­men in twee­de kamer

Hui­di­ge wet

In de hui­di­ge wet, de Wet flexi­bel wer­ken, kan een werk­ne­mer naast een ver­zoek tot aan­pas­sing arbeids­duur en arbeids­tijd ook een ver­zoek tot aan­pas­sing van de arbeids­plaats bij werk­ge­ver indie­nen. Dit ver­zoek kan in rui­me vrij­heid door de werk­ge­ver wor­den beoor­deeld. De werk­ge­ver is ver­plicht dit ver­zoek in over­we­ging te nemen, ech­ter kan anders dan bij een ver­zoek tot aan­pas­sing van de arbeids­duur en/of arbeids­tijd het ver­zoek op elke rede­lij­ke grond afwij­zen. De werk­ge­ver dient uiter­lijk een maand voor de beoog­de ingangs­da­tum van het ver­zoek schrif­te­lijk hier­op te rea­ge­ren. Nu als gevolg van de covid-pan­de­mie thuis­wer­ken steeds meer de norm is gewor­den bij veel bedrij­ven heeft de rege­ring een voor­stel gedaan om het recht op thuis­wer­ken ver­der te ver­dui­de­lij­ken en te ver­an­ke­ren.

 

Wet wer­ken waar je wilt/ wets­wij­zi­ging

Aan­van­ke­lijk was het de bedoe­ling dat een ver­zoek om aan­pas­sing van de arbeids­plaats op dezelf­de manier zou wor­den behan­deld als een ver­zoek om aan­pas­sing van de werk­tijd of arbeids­duur. Bij een der­ge­lijk ver­zoek om aan­pas­sing van de werk­tijd of arbeids­duur, kan de werk­ge­ver dit ver­zoek slechts wei­ge­ren indien zwaar­we­gen­de bedrijfs- of dienst­be­lan­gen zich daar­te­gen ver­zet­ten. Die zwa­re toets sluit ech­ter niet aan op de prak­tijk ten aan­zien van thuis­wer­ken en de weging van belan­gen die daar­voor nodig is. De SER heeft daar­om gead­vi­seerd om voor het recht op thuis­wer­ken het cri­te­ri­um voor afwe­ging door de werk­ge­ver te ver­an­de­ren naar ‘dat zijn belan­gen naar maat­sta­ven van rede­lijk­heid en bil­lijk daar­voor moet wij­ken”. De ini­ti­a­tief­ne­mers van dit wets­voor­stel heb­ben mid­dels een nota van wij­zi­ging het cri­te­ria aan­ge­past. Werk­ne­mers die­nen dus een beroep te doen op de rede­lijk­heid en bil­lijk­heid. De SER heeft ten aan­zien van de invul­ling van de ach­ter­lig­gen­de cri­te­ria gewe­zen op het belang van maat­werk en werk­ge­vers en cao par­tij­en aan­ge­spoord om beleid op te stel­len. Het is om die reden in de eer­ste plaats van belang dat werk­ge­vers aan de hand van de bin­nen hun bedrijf gebrui­ke­lij­ke uit­gangs­pun­ten beleid defi­ni­ë­ren om invul­ling te kun­nen geven aan het­geen ter zake rede­lijk en bil­lijk is. Onder wel­ke omstan­dig­he­den en voor wel­ke func­ties is thuis­wer­ken moge­lijk en voor wel­ke func­ties en/of werk­zaam­he­den is aan­we­zig­heid op loca­tie ver­eist. Wel­ke mix hoort daar­bij en wel­ke ver­wach­tin­gen mogen werk­ge­ver en werk­ne­mer rede­lij­ker­wijs tegen­over elkaar uit­spre­ken. We ver­wach­ten in dat kader dat met deze defi­ni­tie voor werk­ge­vers in de grens­re­gio er nog een extra puz­zels bij zal komen aan­ge­zien zij bij het defi­ni­ë­ren van dat beleid wel­licht ook reke­ning wil­len hou­den met de moge­lij­ke arbeids­rech­te­lij­ke, fis­ca­le en soci­aal­rech­te­lij­ke impact op de arbeids­over­een­komst met hun in het bui­ten­land woon­ach­ti­ge werk­ne­mers. Boven­dien is het nog wach­ten op ver­dra­gen met de om ons heen lig­gen­de lan­den om thema’s als fis­ca­li­teit en soci­aal­ze­ker­heids­recht voor thuis­wer­kers in de grens­re­gio nader in te vul­len. Die ver­dra­gen kun­nen wel eens van wezen­lijk belang zijn bij de afwe­ging wat rede­lijk en bil­lijk is. Bij­voor­beeld omdat de pre­mies, en daar­mee de kos­ten, voor werk­ge­vers niet in alle lan­den gelijk is. Mag een werk­ge­ver de extra kos­ten onder­deel maken van die afwe­ging?

Belang­rijk om ver­der nog te ver­mel­den is dat de wet niet alleen gaat over thuis­wer­ken. Ook een ver­zoek om juist meer dagen op kan­toor te kun­nen wer­ken valt bin­nen het toe­pas­sings­ge­bied van deze wets­wij­zi­ging.

 

Uit­zon­de­rin­gen

De wet kent nog enke­le uit­zon­de­rin­gen. De wet is niet van toe­pas­sing op werk­ge­vers met min­der dan 10 werk­ne­mers. Voor bepaal­de banen is het niet moge­lijk om thuis te wer­ken, daar­voor geldt dat werk­ge­ver dit ver­zoek kan wei­ge­ren op grond van de rede­lijk­heid en bil­lijk­heid. Werk­ge­ver dient dus wel op het ver­zoek te rea­ge­ren, ook al is thuis wer­ken van­we­ge de aard van het werk niet moge­lijk.

Het wets­voor­stel is op 5 juni jl. aan­ge­no­men in de Twee­de Kamer. Voor­dat het wets­voor­stel inwer­king treedt, dient het wets­voor­stel ook door de Eer­ste Kamer te wor­den aan­ge­no­men.