Data Qua­li­ty in Pen­si­on Sec­tor

Breng uw beleid rondom datakwaliteit op orde nog vóór de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel

News

Toe­zicht­hou­ders DNB en AFM heb­ben het onder­werp data­kwa­li­teit recent onder de aan­dacht gebracht van de sec­tor. Voor fond­sen is het moment aan­ge­bro­ken hier echt op te han­de­len nog voor de tran­si­tie naar het nieu­we pen­si­oen­stel­sel. De AFM beveelt dit aan in een recent ver­sche­nen rapport; imple­men­teer beheerste pro­ces­sen rond­om data­kwa­li­teit nog voor de tran­si­tie en zorg naast vast­leg­ging van beleid voor data­kwa­li­teit ook voor een cor­rec­tie­be­leid voor de her­zie­ning van pen­si­oen­aan­spra­ken. DNB doet in dat kader ook een oproep aan fonds­be­stu­ren aan­dacht te beste­den aan toe­rei­ken­de rap­por­ta­ges over de inhou­de­lij­ke juist­heid van data­kwa­li­teit.

Daar­naast komt uit een benchmark onder­zoek van DNB naar voren dat slechts 40% van de onder­vraag­de pen­si­oen­fond­sen beleid voor data­kwa­li­teit heeft vast­ge­steld, ter­wijl wet­te­lijk gezien dit beleid nood­za­ke­lijk is te vol­doen aan de eis dat spra­ke moet zijn van een beheerste en inte­ge­re bedrijfs­voe­ring. Ook op basis van de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG) is het pen­si­oen­fonds ver­plicht om ervoor te zor­gen dat gege­vens accu­raat zijn. De nood­zaak om dit goed te rege­len kent niet alleen een wet­te­lij­ke grond­slag. Onjuis­te (bron)data leidt vaak tot fou­ten en inci­den­ten in een veel­voud van bedrijfs­pro­ces­sen. Daar­naast kan een gebrek aan toe­zicht op data­kwa­li­teit, wat door­gaans onder­deel is van beleid op dit vlak, tot gevolg heb­ben dat fond­sen beperkt wor­den in de toet­sing van hun bedrijfs­voe­ring.

DNB heeft zes ‘bood­schap­pen’ onder de aan­dacht van de pen­si­oen­sec­tor gebracht om data­kwa­li­teit te ver­be­te­ren. Deze lui­den als volgt:

 1. Ope­ra­ti­o­na­li­se­ren van data­kwa­li­teits­be­leid
 2. Stu­ren op data­kwa­li­teit
 3. Ver­be­te­ren van data­kwa­li­teit
 4. Stu­ren op redu­ce­ren van com­plexi­teit
 5. Zicht op wend­baar­heid
 6. Ver­ant­woor­ding afleg­gen voor, tij­dens en na de imple­men­ta­tie

 

HVG Law heeft een aan­pak ont­wik­keld die hier­bij aan­sluit om zodoen­de op prag­ma­ti­sche wij­ze data­kwa­li­teit bin­nen de orga­ni­sa­ties naar een pas­send niveau te krij­gen. Hier­bij kun­nen wij, indien nodig en gewenst, samen­wer­ken met de data­spe­ci­a­lis­ten van EY Tech­no­lo­gy Con­sul­ting.

Onze aan­pak bestaat uit vier modu­les die samen­ge­vat het vol­gen­de inhou­den:

 • Quicks­can
  Bestaan­de situ­a­tie omtrent gebruik van data in kaart bren­gen met diver­se belang­heb­ben­den en open­staan­de acties, op basis van wet­ge­ving en ver­wach­tin­gen van toe­zicht­hou­ders, vast­leg­gen in een road­map.
 • Poli­cy & imple­men­ta­ti­on
  Opstel­len en ver­be­te­ren beleid en rap­por­ta­ges data­kwa­li­teit en uit­voe­ren ove­ri­ge acties die moge­lijk uit de road­map vol­gen.
 • Gover­nan­ce
  Taken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den bin­nen de orga­ni­sa­tie beleg­gen, om te zor­gen voor een struc­tu­re­le inbed­ding van de eisen omtrent data­kwa­li­teit in de orga­ni­sa­tie (busi­ness as usu­al).
 • Enga­ge
  Zor­gen dat mede­wer­kers han­de­len naar het beleid, onder meer door toe­pas­sing van trai­nin­gen of awa­re­ness ses­sies.

“Implementeer beheerste processen rondom datakwaliteit nog vóór de transitie.”

Nicolette Opdam | In Memo­ri­am

[email protected] +31 6 29 08 46 67