Intro­duc­tie NOW 6 en ophel­de­ring vast­stel­len omzet bij aan­de­len­trans­ac­ties

Alert

Bij kamer­brief van 26 janu­a­ri jl. wor­den de con­tou­ren geschetst van de nieu­we NOW 6-rege­ling met als omzet­ver­lies­tijd­vak: janu­a­ri, febru­a­ri en maart 2022. Daar­naast gaat de minis­ter SZW in op de lang ver­wach­te ver­hel­de­ring van de wij­ze van vast­stel­ling van omzet­da­ling bij aan­de­len­trans­ac­ties. Ook staan in de kamer­brief upda­tes over het vast­stel­lings­pro­ces van de NOW 1-rege­ling.

In deze Law Alert vindt u hier­van een samen­vat­ting.