Upda­te: NOW en TVL keren terug

News

Het zal u niet zijn ont­gaan dat op 26 novem­ber 2021 weer een pers­con­fe­ren­tie met betrek­king tot de ont­wik­ke­lin­gen en bestrij­ding van het COVID-19 virus heeft plaats­ge­von­den. De oplo­pen­de besmet­tings­cij­fers samen met de drei­ging van een nieu­we corona­va­ri­ant heb­ben gere­sul­teerd in stren­ge­re maat­re­ge­len die door demis­si­o­nair pre­mier Mark Rut­te en demis­si­o­nair minis­ter Hugo de Jon­ge tij­dens deze pers­con­fe­ren­tie bekend zijn gemaakt. Onder­deel van deze maat­re­ge­len is een zoge­noem­de ‘avond lock­down’. Als gevolg hier­van acht het kabi­net het nood­za­ke­lijk om de NOW en TLV loket­ten te her­o­pe­nen.


NOW

NOW 5 is aan­ge­kon­digd en komt in gro­te lij­nen over­een met voor­gaan­de NOW rege­lin­gen. NOW 5 heeft betrek­king op de peri­o­de van 1 novem­ber tot en met 31 decem­ber 2021. Het is moge­lijk een aan­vraag in te die­nen als het ver­wach­te omzet­ver­lies over de maan­den novem­ber en decem­ber 2021 ten min­ste 20% bedraagt. Werk­ge­vers kun­nen dus niet lan­ger kie­zen over wel­ke maan­den zij het omzet­ver­lies wil­len laten bere­ke­nen.

Voorts wordt de loon­s­om­vrij­stel­ling ver­hoogd naar 15% (voor­heen was dit 10%). Dit bete­kent dat de loon­som van een werk­ge­ver nu met 15% mag dalen, zon­der dat dit gevol­gen heeft voor de uit­ein­de­lij­ke sub­si­die. Als dit meer dan 15% blijkt te zijn, wordt het tota­le sub­si­die­be­drag ach­ter­af gecor­ri­geerd. Boven­dien komen werk­ge­vers in aan­mer­king voor een com­pen­sa­tie van 85% van het aan­ge­ge­ven omzet­ver­lies. De ove­ri­ge voor­waar­den zijn ver­ge­lijk­baar met eer­de­re rege­lin­gen: in geval van ont­slag en/of beëin­di­ging van con­trac­ten voor bepaal­de tijd moet de werk­ge­ver zich inspan­nen om de werk­ne­mer naar ander werk te bege­lei­den.

Ver­der moet, indien een ont­slag­pro­ce­du­re bij het UWV zou wor­den opge­start wegens bedrijfs­eco­no­mi­sche rede­nen, dit aan het UWV wor­den gemeld. Het boven­staan­de is ove­ri­gens nog niet wet­te­lijk vast­ge­legd en kan dus nog aan wij­zi­gin­gen onder­he­vig zijn. Daar­naast is de ter­mijn voor het indie­nen van de aan­vraag nog niet defi­ni­tief. De pre­cie­ze datum van de ope­ning van het NOW loket is der­hal­ve nog niet bekend maar zal naar ver­wach­ting in decem­ber 2021 zijn.

 

TVL
Ook komt er een nieu­we TVL-peri­o­de (tege­moet­ko­ming vas­te las­ten): TVL Q4.  De rege­ling is voor onder­ne­mers die in het 4e kwar­taal van 2021 mini­maal 30% min­der omzet ver­wach­ten ten opzich­te van het 4e kwar­taal van 2019 of het 1e kwar­taal van 2020. Het sub­si­die­per­cen­ta­ge voor TVL Q4 2021 wordt 100%.

Het maxi­ma­le sub­si­die­be­drag voor dit kwar­taal wordt €550.000 voor mkb-onder­ne­min­gen en €600.000 voor niet-mkb-onder­ne­min­gen. De sub­si­die­re­ge­ling is op 26 novem­ber ter goed­keu­ring naar de Euro­pe­se com­mis­sie gestuurd. Zodra er meer infor­ma­tie bekend is, wordt dit aan de infor­ma­tie­pa­gi­na van Rijksoverheid.nl toe­ge­voegd.