Coop en PLUS gaan samen

As it happened behind the scenes

News

Op 6 sep­tem­ber 2021 maak­ten Coop en PLUS hun voor­ne­men bekend samen te gaan. Onder lei­ding van Stephan Lau­ers (EY SaT) en Hendrik-Jan Bleijerveld (HVG Law) en onder­steund door Francijn de Rotte (HVG Law) stond een breed team van EY/HVG Law Coop bij.

 

‘De ont­wik­ke­ling en groei van Coop na 2001 heb­ben wij van dicht­bij mogen vol­gen en bege­lei­den. Coop heeft in die peri­o­de niet stil geze­ten; zo wer­den in 2018 nog met Jum­bo de EMTÉ win­kels gekocht. Maar dit is toch wel de meest his­to­ri­sche stap. Ook een logi­sche in een steeds ver­der con­so­li­de­ren­de markt.’ aldus Hendrik-Jan.

 

De twee gro­te Neder­land­se coö­pe­ra­ties – waar­van Coop met meer dan 700.000 leden een van de groot­ste ver­e­ni­gin­gen is die Neder­land kent – blij­ken veel over­een­kom­sten te heb­ben, naast dat ze coö­pe­ra­ties zijn. En een mooi op elkaar aan­slui­tend win­kel­port­fo­lio. Moge­lij­ke ver­schil­len kre­gen bij­zon­de­re aan­dacht in het voor­tra­ject. Belang­rijk bij een fusie van gelij­ken is dat bei­de orga­ni­sa­ties zich in de nieu­we com­bi­na­tie moe­ten her­ken­nen.

 

‘Een voor­de­hand lig­gend ver­schil vor­men de con­su­ment­le­den die PLUS niet kent. Con­su­ment­le­den zijn heel betrok­ken bij diver­se inhou­de­lij­ke thema’s, zoals bijv. duur­zaam­heid. Daar­naast heb­ben zij een rol in de gover­nan­ce struc­tuur van Coop. Dit laat­ste kent de onder­ne­mers­co­ö­pe­ra­tie PLUS niet. Wij heb­ben in een eer­der sta­di­um met EY al een eens een vin­ger­oe­fe­ning gedaan om te zien hoe dit zou uit­wer­ken bij een fusie van Coop met een ande­re par­tij, zoals bijv. PLUS. Dat bleek goed te kun­nen, met een geba­lan­ceer­de gover­nan­ce als resul­taat. Dat gaf ons de over­tui­ging dat dit ook in deze fusie moge­lijk was.’

 

Het resul­taat is een nieu­we super­markt­com­bi­na­tie gevormd door een gemeng­de over­we­gend onder­ne­mers coö­pe­ra­tie. Con­su­men­ten blij­ven betrok­ken naast de onder­ne­mers. Een mooi voor­beeld van het coö­pe­ra­tie­ve gedach­te­goed.

'Het is een bijzonder traject om deze grote organisaties in een coöperatie samen te brengen. Binnen het HVG Law team heerst dan ook een trotse stemming dat we hieraan mogen meebouwen.'

Hendrik – Jan Bleijerveld

[email protected] +31 6 29 08 41 43