HVG Law ver­wel­komt Laila Berrich

News

Laila Berrich start per 1 juli 2021 als Part­ner bij HVG Law en is ver­ant­woor­de­lijk voor de Labor &  Employ­ment prak­tijk, het team en cli­ën­ten.

Met ruim 20 jaar erva­ring bin­nen diver­se orga­ni­sa­ties en posi­ties stapt Laila over naar HVG Law. Haar ach­ter­grond, bre­de oplei­ding en erva­ring slui­ten naad­loos aan op onze ambi­ties, mul­ti­dis­ci­pli­nai­re dienst­ver­le­ning en teams.

Haar over­stap en benoe­ming tot Part­ner komen voor Laila op het juis­te moment:

Berrich: “Deze unie­ke kans sluit per­fect aan bij de vol­gen­de stap in mijn car­ri­è­re. Zowel pri­vé als zake­lijk. Bij HVG Law kan ik mijn mul­ti­dis­ci­pli­nai­re kennis en erva­ring op het juis­te niveau inzet­ten. De werk­ge­ver- werk­ne­mer rela­tie is immers veel meer dan alleen een arbeids­over­een­komst. Een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re aan­pak is essen­ti­eel.”

Met de komst van Laila onder­stre­pen we onze ambi­ties op het gebied van Labor & Employ­ment en kun­nen we de mul­ti­dis­ci­pli­nai­re dienst­ver­le­ning ten behoe­ve van onze cli­ën­ten op dit gebied ver­der uit­bou­wen.