Pre-pack voor maat­schap­pe­lij­ke onder­ne­min­gen

Blog

Published 24 juni 2021 Reading time min Auteur Amy van Hooijdonk Insolvency & Restructuring

In deze blog infor­me­ren wij over de novel­le ter wij­zi­ging van het wets­voor­stel Wet con­ti­nu­ï­teit onder­ne­min­gen I (WCO I). De WCO I is een wets­voor­stel dat beoogt een wet­te­lij­ke basis voor de zoge­naam­de ‘pre-pack metho­de’ te cre­ë­ren. Nu de invoe­ring van de WCO I is ver­traagd, is een novel­le ter wij­zi­ging van de WCO I voor­be­reid, zodat de WCO I voor onder­ne­min­gen met maat­schap­pe­lij­ke acti­vi­tei­ten toch snel in wer­king kan tre­den.

De WCO I is onder­deel van de twee­de pij­ler van het wet­ge­vings­pro­gram­ma Her­ij­king fail­lis­se­ments­recht. Deze pij­ler richt zich op de ver­ster­king van het reor­ga­ni­se­rend ver­mo­gen van bedrij­ven en bestaat naast de WCO I ook uit de WCO II en de WCO III. De WCO II betreft de reeds in wer­king getre­den Wet Homo­lo­ga­tie Onder­hands Akkoord (WHOA) die bedrij­ven in finan­ci­ë­le nood de moge­lijk­heid biedt om te her­struc­tu­re­ren door mid­del van een dwan­g­ak­koord. Klik hier voor een over­zicht van onze blogs over de ver­schil­len­de aspec­ten van de WHOA. In de WCO III staat de effec­tie­ve afwik­ke­ling van het fail­lis­se­ment cen­traal.

Doel WCO I en stand van zaken

De WCO I beoogt een wet­te­lij­ke basis te geven aan de in de prak­tijk ont­wik­kel­de ‘pre-pack’. Dit geeft een schul­de­naar die in finan­ci­ë­le moei­lijk­he­den ver­keert de moge­lijk­heid om de recht­bank te ver­zoe­ken een beoogd cura­tor aan te wij­zen. In alle stil­te en rust kan de beoogd cura­tor de afwik­ke­ling van een even­tu­eel fail­lis­se­ment voor­be­rei­den. De meer­waar­de hier­van is een gecon­tro­leer­de afwik­ke­ling van het fail­lis­se­ment waar­door de scha­de voor betrok­ke­nen (zoals schuld­ei­sers, werk­ne­mers, leve­ran­ciers) wordt beperkt, al dan niet via een voort­zet­ting van de onder­ne­ming door een moge­lij­ke door­start.

Het wets­voor­stel WCO I wordt aan­ge­hou­den tot het teza­men kan wor­den behan­deld met het wets­voor­stel Over­gang van onder­ne­ming in fail­lis­se­ment en er meer dui­de­lijk­heid is over de posi­tie van werk­ne­mers bij het gebruik van de ‘pre-pack’. Ondui­de­lijk­heid bestaat of de rech­ten van werk­ne­mers onver­kort mee over­gaan naar de door­star­ten­de par­tij in geval van een ‘pre-pack’. Daar­over buigt het Euro­pe­se Hof van Jus­ti­tie zich nu.

Aanleiding en doel van de novelle

Op 19 decem­ber 2019 is door de Onder­zoeks­raad voor Vei­lig­heid een rap­port gepu­bli­ceerd over de gevol­gen van de fail­lis­se­men­ten van de Slo­ter­vaart­zie­ken­hui­zen en de Ijs­sel­meer­zie­ken­hui­zen voor de pati­ënt­vei­lig­heid. De uit­komst van het onder­zoek was dat de pati­ënt­vei­lig­heid tij­dens de fail­lis­se­men­ten in gevaar is geweest en de aan­be­ve­ling luidt dan ook om der­ge­lij­ke situ­a­ties in de toe­komst te voor­ko­men. Een stil­le voor­be­rei­dings­pe­ri­o­de zoals onder de WCO I zou hier­voor een oplos­sing kun­nen bie­den. Dit zou een cura­tor name­lijk in staat stel­len om de con­ti­nu­ï­teit van de zorg te waar­bor­gen, een zorg­vul­di­ge afwik­ke­ling te bewerk­stel­li­gen en daar­mee maat­schap­pe­lij­ke scha­de te voor­ko­men. Voorts is een stil­le voor­be­rei­dings­fa­se gewenst omdat de bij­zon­de­re wet- en regel­ge­ving voor zie­ken­hui­zen, zoals bij­voor­beeld de Wet kwa­li­teit, klach­ten en geschil­len zorg, ook door de cura­tor in acht moe­ten wor­den geno­men tij­dens een fail­lis­se­ment en dit geeft de cura­tor de tijd om zich hier­op voor te berei­den.

Om voor­noem­de reden wil de wet­ge­ver de WCO I voor onder­ne­min­gen met een maat­schap­pe­lij­ke func­tie ver­sneld invoe­ren en daar­voor niet de uit­komst van de pro­ce­du­re bij het Euro­pees Hof van Jus­ti­tie afwach­ten.

Inhoud van de novelle

De novel­le ziet op de wij­zi­ging van het toe­pas­sings­be­reik van de WCO I en de meer­waar­de-toets.

Het toe­pas­sings­be­reik van de novel­le beperkt zich tot bedrij­ven die acti­vi­tei­ten ver­rich­ten waar­mee maat­schap­pe­lij­ke belan­gen gediend zijn en waar­bij het van­uit maat­schap­pe­lijk oog­punt wen­se­lijk is dat er een gecon­tro­leer­de afwik­ke­ling plaats­vindt en een moge­lij­ke con­ti­nu­e­ring van de dienst­ver­le­ning. Denk bij­voor­beeld aan zie­ken­hui­zen, onder­wijs­in­stel­lin­gen, afval­ver­wer­kings­be­drij­ven of ener­gie­le­ve­ran­ciers. Wat pre­cies valt onder ‘maat­schap­pe­lij­ke acti­vi­tei­ten’ is over­ge­la­ten aan het oor­deel van de rech­ter waar­bij geke­ken moet wor­den naar de omstan­dig­he­den van het geval. Een belang­rij­ke aan­wij­zing om aan te nemen dat een maat­schap­pe­lij­ke acti­vi­teit wordt ver­richt, zou bij­voor­beeld zijn dat de schul­de­naar is onder­wor­pen aan bij­zon­de­re wet- en regel­ge­ving om de kwa­li­teit van haar acti­vi­tei­ten te waar­bor­gen.

Een ver­zoek om een beoogd cura­tor en beoogd rech­ter-com­mis­sa­ris aan te wij­zen zal toe­ge­we­zen wor­den indien aan­ne­me­lijk is dat dit een meer­waar­de heeft voor de bescher­ming van de betrok­ke­nen ten aan­zien van wie de maat­schap­pe­lij­ke acti­vi­tei­ten wor­den ver­richt. Het gaat in de novel­le voor­na­me­lijk om een gecon­tro­leer­de afwik­ke­ling van de acti­vi­tei­ten die van maat­schap­pe­lijk belang zijn, maar een con­ti­nu­e­ring van de acti­vi­tei­ten van de onder­ne­ming blijft moge­lijk. Het is immers goed denk­baar dat hier­mee de bescher­ming van de betrok­ke­nen het bes­te bereikt kan wor­den. Een door­star­ten­de par­tij dient dan wel reke­ning te hou­den met de onze­ker­he­den over de rech­ten van de werk­ne­mers.

Conclusie

De behan­de­ling van de WCO I laat nog even op zich wach­ten. Het is vol­gens het kabi­net ech­ter nood­zaak dat er al spoe­dig een wet­te­lij­ke basis voor een stil­le voor­be­rei­dings­fa­se (de ‘pre-pack’) wordt ver­schaft voor bedrij­ven die maat­schap­pe­lij­ke acti­vi­tei­ten ver­rich­ten. Illu­stra­tief hier­voor zijn de fail­lis­se­men­ten van de Slo­ter­vaart- en IJs­sel­meer­zie­ken­hui­zen, waar­bij onder­zoek heeft aan­ge­toond dat het pati­ënt­be­lang in gevaar is geko­men. Naast zie­ken­hui­zen zou­den bij­voor­beeld ook onder­wijs­in­stel­lin­gen, afval­ver­wer­kings­be­drij­ven of ener­gie­le­ve­ran­ciers gebaat zijn bij een stil­le voor­be­rei­dings­fa­se waar­mee maat­schap­pe­lij­ke scha­de kan wor­den voor­ko­men.

Het uit­gangs­punt is dat de novel­le op kor­te ter­mijn een wet­te­lij­ke basis biedt voor de pre-pack metho­de voor bedrij­ven die maat­schap­pe­lij­ke acti­vi­tei­ten ver­rich­ten, maar dat uit­ein­de­lijk wel de WCO I voor alle onder­ne­min­gen in wer­king zal tre­den.