COVID-19 | NOW upda­te: ver­dui­de­lij­king bonus­ver­bod en eer­ste recht­spraak over het loon­be­grip

Alert

Sinds de intro­duc­tie van de werk­maat­schap­pij­re­ge­ling van de NOW op 5 mei 2020 bestaan veel vra­gen en ondui­de­lijk­heid over de reik­wijd­te van één van de voor­waar­den van de werk­maat­schap­pij­re­ge­ling: het bonus- en divi­dend­be­leid.

Op zich was al van­af 5 mei 2020 dui­de­lijk dat geen enke­le rechts­per­soon of ven­noot­schap bin­nen de groep divi­dend over 2020 mag uit­ke­ren. De vraag die daar­bij wel lange tijd speel­de is tot welk moment dit divi­dend­ver­bod geldt. Ook heeft lange tijd veel ondui­de­lijk­heid bestaan over de reik­wijd­te van het bonus­ver­bod van de werk­maat­schap­pij­re­ge­ling.

Op 23 febru­a­ri 2021 heeft het Minis­te­rie SZW hier­over opnieuw dui­de­lijk­heid ver­schaft.

Lees meer over de ver­dui­de­lij­king van het bonus­ver­bod en de eer­ste recht­spraak over het loon­be­grip in onder­staan­de Law Alert.