Terug­kij­ken | Webi­nar Pen­si­oen­stel­sel 2026 | 11 febru­a­ri 2021

De markt is aan het woord!

News

Op 11 febru­a­ri 2021 vond de vier­de edi­tie in de serie webinars inza­ke de over­gang naar het nieu­we pen­si­oen­stel­stel plaats, geor­ga­ni­seerd door HVG Law en EY Actu­a­ris­sen.

Voor dit webi­nar wer­den diver­se betrok­ken par­tij­en uit­ge­no­digd, te weten:

  • de heer Koos Dek­ker, busi­ness con­trol­ler, namens de werk­ge­ver VNO-NCW
  • mevrouw Fran­cis van Ber­gen­he­ne­gou­wen, direc­teur bestuurs­bu­reau, namens de APF Het Neder­lands Pen­si­oen­fonds
  • de heer Wou­ter van Eechoud, direc­teur pen­si­oen­fonds, namens de Stich­ting Pen­si­oen­fonds IBM Neder­land
  • de heer Frits Bart, direc­teur van AEGON Cap­pi­tal BV

Er werd met de geno­dig­den in gesprek gegaan om erva­rin­gen te delen, waar­bij voor­al inzicht werd gekre­gen in de stap­pen die zij al zet­ten op weg naar het nieu­we pen­si­oen­stel­sel en de uit­da­gin­gen waar­mee zij in dit tra­ject te maken heb­ben gekre­gen en nog krij­gen.

Heeft u dit webi­nar gemist en wilt u deze graag terug­kij­ken? Klik dan op onder­staan­de afbeel­ding.