Terug­kij­ken | Webi­nar Pen­si­oen­stel­sel 2026 | 14 janu­a­ri 2021

News

Op 14 janu­a­ri 2021 vond het webi­nar Pen­si­oen­stel­sel 2026 ‘van Hoofd­lij­nen­no­ti­tie naar wet­ge­ving” plaats.

Tij­dens dit webi­nar werd onder ande­re aan­dacht besteed aan de vol­gen­de onder­wer­pen:
• Tijds­lij­nen en fases
• De nieu­we pen­si­oen­over­een­komst
• Tran­si­tie
• Inva­ren
• Data­kwa­li­teit
• Mede­zeg­gen­schap

De tran­si­tie naar het nieu­we pen­si­oen­stel­sel is een lang­du­rig en inten­sief tra­ject met vele sta­ke­hol­ders. Het is zaak om tij­dig het gesprek aan te gaan met alle betrok­ke­nen. De afspra­ken over het nieu­we stel­sel tus­sen werk­ge­ver en werk­ne­mers moe­ten op 1 janu­a­ri 2024 defi­ni­tief zijn. Dat maakt dat in de peri­o­de daar naar­toe veel moet gebeu­ren (vast­stel­len pre­mie, afspra­ken over inva­ren en com­pen­sa­tie, etc).

Heeft u dit webi­nar gemist en wilt u deze graag terug­kij­ken? Klik dan op onder­staan­de afbeel­ding.