Fly­er Enti­ty Com­pli­an­ce & Gover­nan­ce

News

Bedrij­ven hel­pen navi­ge­ren door het ver­an­de­ren­de cor­po­ra­te gover­nan­ce land­schap. Stel dat u:

  • Erop kunt ver­trou­wen dat de juis­te bedrijfs­in­for­ma­tie tij­dig is gepu­bli­ceerd
  • Ervan ver­ze­kerd bent dat de gover­nan­ce in de juri­di­sche struc­tuur is afge­stemd op uw fis­ca­le struc­tuur
  • Toe­gang heeft tot één accu­ra­te bron van gege­vens
  • Min­der tijd hoeft te beste­den aan admi­ni­stra­tie­ve taken zon­der een ver­hoogd risi­co te lopen

Door mid­del van Legal Mana­ged Ser­vi­ces (LMS) assis­teert HVG Law bedrij­ven bij het wereld­wijd op (kos­ten) effi­ci­ën­te wij­ze vol­doen aan ver­plich­tin­gen van ven­noot­schap­pen. Wij bie­den een geïn­te­greer­de en holis­ti­sche aan­pak voor de gehe­le levens­cy­clus van ven­noot­schap­pen. Wij onder­schei­den drie ver­schil­len­de gebie­den:

  • Jaar­lijk­se com­pli­an­ce
  • Rou­ti­ne­ma­ti­ge com­pli­an­ce werk­zaam­he­den
  • Advies en spe­ci­fie­ke pro­jec­ten

Lees meer in onder­staan­de fly­er.