Fly­er Con­tract life­cy­cle mana­ge­ment

Alert

Wij hel­pen bedrij­ven om waar­de te rea­li­se­ren met con­tract­be­heer. Stel dat u:

  • Een pro­ces­ma­ti­ge en door tech­no­lo­gie onder­steun­de aan­pak voor het con­tract pro­ces in de hele orga­ni­sa­tie kunt opzet­ten
  • Poten­ti­ë­le risico’s en kan­sen in uw con­trac­ten een­vou­dig kunt iden­ti­fi­ce­ren
  • Toe­gang heeft tot één enke­le ver­sie van de waar­heid en inzich­ten met betrek­king tot con­tract data en te onder­ne­men acties
  • Uw con­trac­ten kunt gebrui­ken als voor­spel­ler van uw toe­kom­sti­ge omzet

HVG Law Legal Mana­ged Ser­vi­ces (LMS) maakt gebruik van tech­no­lo­gie en ver­fijn­de pro­ces­sen om orga­ni­sa­ties te hel­pen con­tract- en ver­plich­tin­gen­be­heer om te zet­ten in een zake­lijk voor­deel. Door een inte­gra­le pro­ces bena­de­ring, onder­steund door tech­no­lo­gie en door taken aan de juis­te men­sen toe te wij­zen kan de rest van de orga­ni­sa­tie een gro­te­re effi­ci­ën­tie berei­ken. Zo rea­li­seert u waar­schijn­lijk extra inkom­sten en bespaart u kos­ten. Daar­naast ont­staat de moge­lijk­heid om de beschik­ba­re mede­wer­kers in te zet­ten voor meer stra­te­gisch juri­disch werk.

Klan­ten maken gebruik van onze dien­sten voor lopen­de con­trac­ten of spe­ci­fie­ke behoef­ten, waar­on­der M&A, gewij­zig­de regel­ge­ving, inter­ne her­struc­tu­re­ring en rati­o­na­li­se­ring van de orga­ni­sa­tie struc­tuur.

Lees meer in onder­staan­de fly­er.