COVID-19: actu­a­li­tei­ten NOW | NOW 3, accoun­tants­pro­to­col en de switch

Alert

Het Minis­te­rie SZW heeft de afge­lo­pen dagen nieu­we en belang­rij­ke inzich­ten ver­schaft ten aan­zien van NOW 3, de invul­ling van de accoun­tants­ver­kla­ring voor NOW 1 en de switch­mo­ge­lijk­heid tus­sen de con­cern­re­ge­ling en de werk­maat­schap­pij­re­ge­lin­gen. Bedrij­ven krij­gen hier­mee meer rich­ting in de toe­pas­sing van de NOW rege­lin­gen en behou­den in veel geval­len als­nog aan­spraak op NOW sub­si­dies, door­dat enke­le belang­rij­ke ver­soe­pe­lin­gen van NOW 1 en 2 zijn aan­ge­kon­digd.

Lees er meer over in onder­staan­de Law Alert.