Juri­di­sche dilemma’s bij het auto­ma­ti­se­ren van KYC – pro­ces­sen

News

Bij Know Your Cus­to­mer (KYC) is het in het kader van CDD pro­ces­sen en zorg­plicht essen­ti­eel de klant zo goed moge­lijk te ken­nen. Finan­ci­ë­le onder­ne­min­gen vra­gen daar­om vaak gede­tail­leer­de en pri­va­cy gevoe­li­ge infor­ma­tie aan de klant zelf en com­bi­ne­ren deze met extern ver­kre­gen infor­ma­tie. Deze infor­ma­tie gebrui­ken bij bij hun besli­sing of ze de klant accep­te­ren en wil­len (blij­ven) bedie­nen.  Daar tegen­over staat de Alge­me­ne ver­or­de­ning gege­vens­be­scher­ming (AVG) die juist stren­ge eisen stelt aan de infor­ma­tie die je over klan­ten mag opslaan en wat je daar­mee mag doen. Dit leidt tot juri­di­sche en ethi­sche dilemma’s. Dit wordt nog op de spits gedre­ven als finan­ci­ë­le onder­ne­min­gen klantac­cep­ta­tie­pro­ces­sen auto­ma­ti­se­ren en tech­nie­ken als Arti­fi­ci­al Intel­li­gen­ce (AI) en Machi­ne Learning (ML) gaan toe­pas­sen. 

In een arti­kel van data­le­ve­ran­cier Company.info ver­tel­len Emanuel van Praag en Saskia Vermeer – de Jongh meer over de juri­di­sche dilemma’s die spe­len op het snij­vlak van de zorg­plicht en de AVG. Klik hier om dit arti­kel te lezen.


Wil je meer weten over de inzet van algo­rit­men bij klantac­cep­ta­tie en moni­to­ring? Klik dan hier­on­der voor het whi­te­pa­per ‘De inzet van algo­rit­men in KYC-pro­ces­sen’ waar­in de aan­dachts­pun­ten rond­om AI en
ML ver­der wor­den bespro­ken.