De inzet van algo­rit­men in KYC-pro­ces­sen

News

Bij het auto­ma­ti­se­ren van Know Your Cus­to­mer (KYC) – pro­ces­sen dui­ken vaak juri­di­sche en ethi­sche vraag­stuk­ken op.

Down­load het gra­tis whi­te­pa­per hier en kom meer te weten over de impact van AI op KYC.

In het whi­te­pa­per komt onder ande­re aan bod:

  • De juri­di­sche en ethi­sche vraag­stuk­ken die AI en ML met zich mee­bren­gen
  • Een ver­ken­ning van de wet­ge­ving en de hoe­veel­heid open nor­men
  • De manier waar­op algo­rit­men een ethi­sche afwe­ging maken
  • Het ver­schil tus­sen Arti­fi­ci­al intel­li­gen­ce (AI) en Machi­ne Learning (ML)
  • De aan­dachts­pun­ten bij inzet van ML

Het whi­te­pa­per ‘De inzet van algo­rit­men in KYC-pro­ces­sen’ is tot stand geko­men dank­zij een samen­wer­king tus­sen mr. dr. Emanuel van Praag (advo­caat Finan­ci­eel recht bij HVG Law) en Company.info.