Terug­kij­ken: webi­nar upda­te NOW | 29 juni 2020

News

Inmid­dels bestaat de Tij­de­lij­ke nood­maat­re­gel over­brug­ging voor behoud van werk­ge­le­gen­heid (NOW) al bij­na drie maan­den. Ruim 143.000 NOW aan­vra­gen zijn inmid­dels inge­diend die goed zijn voor een tege­moet­ko­ming in de loon­kos­ten van ruim 2,1 mil­joen werk­ne­mers. De NOW is door het kabi­net gepre­sen­teerd als een een­vou­di­ge rege­ling wel­ke werk­ge­vers op een snel­le wij­ze een tege­moet­ko­ming in de loon­kos­ten zou moe­ten bie­den. We mer­ken in de prak­tijk ech­ter dat veel werk­ge­vers tegen ondui­de­lijk­he­den in de NOW rege­ling aan­lo­pen. Zeker met com­plexe­re orga­ni­sa­ties is het niet een­vou­dig vast te stel­len voor wel­ke deel­ne­min­gen een NOW kan wor­den gevraagd en wel­ke voor­waar­den dan gel­den. We zien daar­om veel vraag van­uit onze prak­tij­ken om ver­dui­de­lij­king.

Op maan­dag 29 juni gaven twee HVG Law pro­fes­si­o­nals en een gast­spre­ker tij­dens een live webi­nar een upda­te van de laat­ste stand van zaken van de NOW.

De vol­gen­de onder­wer­pen kwa­men aan bod

  • High­lights NOW 1.0 en 2.0  – Huub van Osch en Emilie Boot
  • Accoun­ting & Audi­ting aspec­ten NOW – Jan van der Windt (gast­spre­ker)
  • Prak­tijk­voor­beel­den
  • Q&A

Heeft u het webi­nar gemist en wilt u deze graag terug­kij­ken? Klik dan op onder­staan­de link.