COVID-19: Facts­heet NOW 1.0 en 2.0

Alert

De wij­zi­gin­gen van de NOW 1.0 en de intro­duc­tie van de NOW 2.0 maakt het voor bedrij­ven niet mak­ke­lijk te over­zien of en zo ja onder wel­ke voor­waar­den en voor
welk sub­si­die­be­drag de NOW kan wor­den aan­ge­vraagd.

Onder­staan­de Law Alert beoogt wat meer rich­ting te geven.