COVID-19: uit­brei­ding tij­de­lij­ke staat­steun kader­re­ge­ling door EU | Upda­te 2

News

Op 3 april 2020 heeft de Euro­pe­se Com­mis­sie de tij­de­lij­ke kader­re­ge­ling inza­ke staats­steun uit­ge­breid met vijf nieu­we maat­re­ge­len ter onder­steu­ning van de eco­no­mie gedu­ren­de de hui­di­ge corona­cri­sis.

Lees in deze Law Alert wat deze nieu­we maat­re­ge­len inhou­den.