COVID-19: tips ter voor­ko­ming van bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid

Alert

Als (fei­te­lijk) bestuur­der van een onder­ne­ming is het in deze onze­ke­re tij­den niet alleen van belang om de gezond­heid van de werk­ne­mers en de con­ti­nu­ï­teit van uw onder­ne­ming te waar­bor­gen, maar het is ook van belang stil te staan bij uw pri­vé posi­tie als bestuur­der om te voor­ko­men dat u per­soon­lijk aan­spra­ke­lijk wordt gesteld.

In deze Law Alert delen wij een aan­tal aan­dachts­pun­ten die voor u als (fei­te­lijk) bestuur­der van belang kun­nen zijn.